http://www.cherokeephoenix.orgCherokee Nation citizen Payton Sarabia rides her bike with a purple tutu over her riding gear. She has earned the name ‘Payton the Purple Pickle Flying Tutu’ for her look. COURTESY
Cherokee Nation citizen Payton Sarabia rides her bike with a purple tutu over her riding gear. She has earned the name ‘Payton the Purple Pickle Flying Tutu’ for her look. COURTESY

Sarabia finds success in BMX sport

Payton Sarabia
Payton Sarabia
BY STACIE BOSTON
Reporter – @cp_sguthrie
11/06/2015 08:30 AM
BULLHEAD CITY, Ariz. – A young Cherokee Nation citizen is making a name for herself in the BMX world, also known as bicycle motocross. Payton Sarabia, 5, has two big titles under her belt and is just beginning her biking journey.

Payton’s mother, Priscilla, said Payton became interested in BMX after attending one session.

“It was very hard to find a sport that would take kids at that young of an age, and BMX was one of them. We took her one day and she tried (it) and from there she was hooked,” she said. “She started on one of those little bikes that don’t have pedals, it kind of teaches the kid to balance. From there she moved onto pedal bikes, which is what she’s on now and competing on.”

Payton said she likes the sport because she likes making friends and “jumping” her bike.

Priscilla said Payton’s usual class she races with, the 5 and under class, is extremely competitive.

“For 5 years old you would just expect girls going out there and having fun, but they are very, very competitive,” she said. “Something you would expect for boys, but it actually comes out in the girls.”

Priscilla said this year Payton took won the Arizona championship and third place for the DK Bikes Gold Cup Regional Championship, both in the 5 and under girls class.

“This year is the first year we’ve actually competed for state and the gold cup,” she said. “The state races, there were several throughout the state. She participated in, I want to say, six of them. Out of the state races they take the highest four scores and then they compete in the final, and whoever has the most points and the most wins at the end is the one who goes home with the state championship.”

Priscilla said Payton gets to carry the first-place plate on her bike for winning state. She also received a 2015 state championship backpack.

She said Payton competed against girls in the western region of the United States to win the third place title for the DK Bikes Gold Cup.

“That’s just kids her age and her proficiency to what area,” she said. “They kind of race it out to see who goes home with the win.”

Priscilla said she is proud of her daughter and her accomplishments with the sport.

“I was very excited. I was proud. In the end she made part of history,” she said. “It’s very rare to even know somebody who wins one of those because there’s so many kids competing.”

The Tuff Gurlz Trophy Team, an all-girl BMX team, sponsors Payton.

Priscilla said Payton is known for wearing her purple tutu over her racing gear.

“When she first started BMX she couldn’t decide between BMX or dance so that was kind of how she got her name, ‘Payton the Purple Pickle Flying Tutu’ is because she wore a tutu over her riding gear,” she said. “She still holds that name and still wears her purple tutu.”

Payton said she likes wearing her purple tutu because it makes her “fast” so that she can win.

Priscilla said when parents see Payton wear her tutu they try to get their daughters involved with the sport.

“A lot of the races that we go to, some parents have their boys that race and they try to get their daughters into the sport, but you know a girl’s normal reaction is, ‘that’s for boys. No, I don’t want to do that.’ So they always come up to Payton and ask to take a picture of her in a tutu so they can go home and show their daughters that girls do the sport and you can do it,” she said. “She actually motivates quite a bit of people in the sport.”
ᏣᎳᎩ

Bullhead City, Ariz. – ᎠᏓᎨ ᎠᎨᏳᏣ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎨᎳ ᎠᎦᏅᏐ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎨᎳ BMX ᎡᎶᎯ ᎬᎾᏕᎾ, ᎾᏍᎩᏍᏊ ᏔᎵᏗᎦᏆᏘ ᎠᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᏚᎾᏗᏫᏍᏗᎭ. Payton Sarabia, ᎯᏍᎩ ᏳᏕᏘᏴᏓ, ᎦᏳᎳ ᏚᎾᎠ ᏗᎪᏪᎵ ᏄᏛᏁᎸ ᎭᏫᎾᏗᏢ ᎤᏓᏠᎲᎢ ᎠᎴ ᏃᏊ ᎠᎴᏂᎭ ᎾᎿ ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ ᎠᎩᎸᏗᏍᎬᎢ ᎠᏂᎩᏍᎪᎢ.

Payton’s ᎤᏥᎢ, Priscilla, ᎠᏗᏍᎬ Payton ᎤᎴᏅᎲ ᏓᏍᏆ.ᎪᏍᎬ BMX ᎣᏂ ᎾᎿ ᏧᏭᏪᏙᎸ ᏌᏊ ᏓᎾᏠᏍᎬᎢ ᎠᎾᎵᏏᎾᎲᏍᏗᏍᎬᎢ.

“ᏍᏓᏱ ᎨᏒ ᎠᏩᏛᏗ ᏗᎬᏩᎾᏁᎶᏗ ᎬᏩᎾᏕᎳᏗᏍᏗ ᎠᎴ ᏗᎬᏩᏂᏯᏍᏗ ᎨᏒ ᏗᏂᏲᏟᏊ, ᎠᎴ BMX ᎾᏍᎩ ᏓᏂᏯᏂᏍᎬ ᎾᏍᎩᏊ ᎢᏳᎾᏕᏘᏴᏓ. ᏌᏊ ᎢᎦ ᎣᏍᏓᏘᏅᏒ ᎠᎴ ᎤᏁᎶᏔᏅ ᎠᎴ ᎾᎯᏳ ᎤᎴᏅᏓ ᎤᎸᏉᏔᏅ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎤᎴᏅᎲ ᎤᎩᎸᏔᏅ ᎤᏍᏗ ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ Ꮭ ᏗᎳᏍᎬᏍᏗ ᏱᏗᎪᏢᏎ, ᎤᎾᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ᎨᏒ ᎤᎾᎩᎸᏙᏗᎢ. ᎾᎯᏳ ᎤᎴᏅᎲᎢ ᏌᏊ ᎠᎳᏍᎬᏍᏗ ᎪᏢᏒ, ᏅᏍᎩᏃ ᎤᎩᎸᏙ ᎠᎴ ᏓᏙᎩᏯᏍᏗᏍᎪᎢ.”

Payton ᎠᏗᏍᎬ ᎤᎸᏉᏛ ᎾᏍᎩ ᏧᏁᎶᏗ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎤᎸᏉᏙ ᏧᎵ ᏓᏩᏗᏍᎬ ᎠᎴ “ᏓᎵᏔᏗᏅᏗᏍᎬ” ᎾᎿ ᎤᏤᎵ ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ.

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ Payton’s ᎾᏍᎩ ᏓᎩᏍᎬ ᏓᏕᎶᏆᎠᎬ ᎾᎿ ᏓᏙᎩᏯᏍᏗᏍᎬ, ᎾᏍᎩ ᎯᏍᎩ ᎠᎴ ᎭᏫᎾᏗᏝ ᎠᏂᏯᎢ, ᎾᏍᎩ ᎢᎦ ᎤᏂᎸᏉᏓ ᎤᎾᏙᎩᏯᏍᏗ.

“ᎾᏍᎩ ᎯᏍᎩ ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᏱᏃᎵ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎠᏁᎪ ᎾᏍᎩ ᎤᏬᎸᏗ ᎤᏁᏓᏍᏗᎢ, ᎠᏎᏃ ᎢᎦ ᎤᎾᏓᎪᎾᏙᏗ ᎤᏂᎸᎴᏓ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏧᏣ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᎾᎾᏛᏁᎰ, ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎾᏍᎩᏍᏊ ᎤᏠᏯ.”

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ ᎯᎠ ᏧᏕᏘᏴᏌᏓ Payton ᎤᎩᏒ ᎤᏓᏠᏒ ᎾᎿ Arizona ᎢᎬᏱ ᎠᏂᏙᎾ ᎤᎾᏓᏠᏒ ᎠᎴ ᏦᎢᏁ ᎤᎾᏓᏠᏒ ᎾᏍᎩ DK ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ ᏓᎶᏂᎨ ᎠᎫᎩᏍᏓ Regional ᎤᏂᏍᎦᏎᏗ, ᎢᏧᎳ ᎾᎿ ᎯᏍ ᎢᏳᎾᏕᏘᏴᏓ ᎠᎴ ᎭᏫᎾᏗᏢ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎠᏂᏯᎥᎢ.

“ ᎯᎠ ᏧᏕᏘᏴᏌᏗ ᎾᏍᎩ ᎢᎬᏱ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ ᎾᏍᎩ ᏙᎦᏁᎶᏂ ᎤᏔᏂ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎬ ᎾᎿ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᎴ ᎾᎿ ᎠᏕᎳ ᏓᎶᏂᎨ ᎤᎵᏍᏈᏓ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎾᏍᎩ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᎢᎸᏍᎩ ᎨᏒ ᏂᎬᎾᏛ ᏍᎦᏚᎩ. ᎤᏕᎳᏛ ᎾᎿ, ᎠᏆᏚᎵ ᎠᏆᏗ, ᏑᏓᎵ ᏯᏂᎢ. ᎤᏗᏗᏝ ᎾᎿ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᎩᏒ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᎾᎿ ᏅᎩ ᎤᏂᏅᏅ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏍᏆᏛ ᏂᎦᏓ, ᎠᎴ ᏂᎦᎵᏍᏗᏊ ᎩᎶ ᏭᎪᏛ ᎤᏂᎾᎢ ᎠᎴ ᏭᎪᏛ ᎤᎾᏓᏠᏒ ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᎩᏍᎪ ᎤᏓᏠᏒᎢ ᎾᎿ ᏍᎦᏚᎩ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᎤᏓᏠᏒᎢ.”

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ Peyton ᏓᏱᎦᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎵ ᎤᎾᏫᏗᎢ ᎢᎬᏱ ᎪᏪᎵ ᏖᎵᏙ ᎤᏫᏗ ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ ᎤᎩᎸᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏓᏠᏒ ᏍᎦᏚᎩ. ᎾᏍᎩᏍᏊ ᏔᎵ ᏯᎦᏴᎵ ᏍᎩᎦᏚ ᏍᎦᏚᎩ ᎢᎬᏱ ᎠᏂᏙᎾᎢ ᎦᎵᏔᏅᏙᏗ ᏕᎦᎶᏗ ᎠᎵᏏᏓᏍᏗ.

ᎠᏗᏍᎬ Peyton ᎤᏍᏆᏛ ᎠᏂᏐᎢ ᏗᎾᏁᎶᎲᏍᎩ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎾᏍᎩ ᎤᏕᎵᎬ ᎠᏁᎯ ᎾᏍᎩ ᎠᎹᏱᏟ ᏗᏍᎦᏚᎩ ᎾᎿ ᎤᎾᏓᏠᏒ ᏦᎢᏁ ᎤᏙᏢᏒ ᎾᎿ DK ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ ᎠᏕᎳ ᏓᎶᏂᎨ ᎤᎵᏍᏈᏓ.

“ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏗᏂᏲᏟ ᎾᏍᎩ ᎤᏠᏯ ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᎦ ᎠᏂᎦᏔᎲᎢ ᎾᎿ ᎨᏒᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎬ ᎤᎾᏕᎶᎰᎯᏍᏗ ᎾᏳ ᏛᎬᏂᎩᏏᏒ ᎤᏓᏠᏒᎢ.”

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ ᎣᏍᏓ ᎤᏱᎸ ᎾᎿ ᎤᏪᎧᎲ ᎠᎨᏳᏣ ᎠᎴ ᎢᎦ ᎤᏓᏠᏒᎢ ᎾᎿ ᏓᏁᎶᎲᏍᎬᎢ.

“ᎠᏯ ᎢᎦ ᎦᎵᎡᎵᎬ. ᏥᏢᏩᏍᎬ ᎠᏇᏥ. ᎠᏍᏆᏗᏍᎬ ᎤᏬᏢᏅ ᎤᏂᏃᎮᏗ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎢᎦᏃ ᎤᏍᏆᏂᎪᏛ ᎾᎿ ᎯᎠ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ ᎤᏓᏠᎯᏍᏗᎢ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎢᏳᎾᏥᏍᏈᏍᏗ ᏗᏂᏲᏟ ᎠᎾᏓᎪᎾᏗᏍᎪᎢ.”

ᎾᏍᎩ Tuff Gurlz Trophy ᎤᎾᏓᏡᎬ, ᏂᎦᏓ ᎠᏂᎨᏳᏣ BMX ᎤᎾᏓᏡᎬ, ᎤᏍᏕᎸᎯᏙ Payton.

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ Payton ᎠᎦᏅᏙ ᎤᎾᏬᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏕᎭᎷᎨ ᏚᏚ ᎦᏚᏗᏝ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎩ ᏧᎾᏄᏬᏍᏗ ᏚᏄᏭᎢ.

“ᎾᏍᎩ ᎢᎬᏱ ᏧᎴᏅᎲ BMX Ꮭ ᏳᏅᏖ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᏑᏰᏍᏗ ᎾᎿ BMX ᎠᎴ ᎤᎵᏍᎩᏍᏗᎢ ᎾᏍᎩᏃ ᏄᎵᏍᏔᏅ ᎤᏓᎴᏅᎭ ᎾᏍᎩᎴ ᎤᎩᏍᏔᏅ ᏚᏙᎥᎢ, ‘Payton ᎾᏍᎩ ᎠᏕᎭᎷᎨ ᎦᎦᎹ ᎦᏃᎯᎴᎦ ᏚᏚ’ ᎾᏍᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎤᏅᏬ ᏚᏚ ᎦᏚᎵᏢ ᎾᏃ ᏗᏐᎢ ᏚᏄᏮᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎾᏍᎩᏃ Ꮟ ᎾᏥᏪᏎᎰᎢ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏕᎭᎷᎨ ᏚᏚ ᎤᏄᏬᎢ.”

Payton ᎠᏗᏍᎬ ᎤᎸᏉᏛ ᎤᏄᏬᏍᏗ ᎠᏕᎭᎷᎨ ᏚᏚ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ “ᎤᏟᏍᏗ” ᎨᏐ ᎠᎴ ᎬᏩᏓᏠᎯᏍᏗ.

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᏧᎦᏴᎵᎨ ᏳᏂᎪᎯ Payton ᎤᏄᏮ ᎤᏤᎵ ᏚᏚ ᎠᎾᏁᎶᏗᏍᎪ ᎤᏁᏥ ᎠᎨᏳᏣ ᎤᏪᎳᏗᏓᏍᏗ ᎾᎿ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎬᎢ.

“ᎤᎪᏓ ᎾᏍᎩ ᏓᎾᏙᎩᏯᏍᏗᎬ ᎣᏤᏙᎲ, ᎢᎦᏓ ᏧᎾᏓᎦᏴᎵᎨ ᎠᏂᏧᏣ ᏚᏂᎧᎲ ᎠᏂᏧᏣ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎪ ᎠᎾᏁᎶᏗᏍᎪ ᏧᏁᏣ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᏧᎾᏁᎶᏗᎢ, ᎠᏎᏃ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎯᎠ ᎾᏂᏪᏍᎪ, ᎠᏂᏧᏣᏛᎢ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎾᏍᎩ. Ꮭ, ᏯᏆᏚᎵ ᎾᏍᎩ ᏯᏆᏛᏗᎢ.’ ᎾᏍᎩᏃ ᎠᏂᎷᏤᎭ Payton ᎠᎴ ᎠᎾᏛᏛᎲᏍᎪ ᏗᎨᎦᏟᎶᏍᏙᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏅᏮ ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏂᎩᏍᏗ ᎠᎴ ᏧᏎᎮᏗ ᎾᎿ ᏧᏁᏣ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎾᏍᎩ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎠᎴ ᏂᎯ ᎡᎵ ᎢᎨᏣᏛᏗ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ ᏙᎯᏳᏃ ᏓᏂᎦᎵᏍᏓᏗᏍᏗᏍᎪ ᎤᏂᎪᏓ ᎠᏂᏴᏫ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎪᎢ.

People

BY STAFF REPORTS
05/24/2018 12:00 PM
TAHLEQUAH – Four Cherokee Nation employees recently graduated from the University of Oklahoma Economic Development Institute held in Fort Worth, Texas. Career Services Executive Director Diane Kelley, Career Services Special Projects Officer Hunter Palmer, Commerce Entrepreneur Development Manager Stephen Highers and Jobs Business Development Coordinator Travis Gulley graduated on May 3. OU EDI is a 117-hour certificate program that provides advanced education for economic development professionals. “I’m excited that the Cherokee Nation now has four new graduates from the University of Oklahoma’s Economic Development Institute,” Kelley said. “This is a prestigious program, and the knowledge and training we received will improve many of the services we provide to tribal citizens and businesses.” OU EDI classes focus on business retention and expansion, real estate and credit analysis, as well as areas of concentration in marketing, strategic planning, entrepreneurship and managing economic development organizations. Students typically take one to two years to complete the program through a series of in-person seminars, workshops and discussion groups. “OU EDI is the premier organization dedicated to training economic development professionals,” Mary Ann Moon, dean, said. “These graduates represent some of the finest economic development practitioners in the U.S. working to support their local communities. My congratulations to them.” OU EDI began in 1962 and is celebrating its 56th year of service to the economic development community. Fully accredited by the International Economic Development Council, the program has trained more than 5,000 graduates and remains the world’s leading economic development teacher.
BY BRITTNEY BENNETT
Reporter – @cp_bbennett
05/22/2018 08:45 AM
KALGOORLIE, Western Australia – From Europe to Western Australia, Cherokee Nation citizen Jeylyn Sharpe is making a name for himself overseas as a professional basketball player. “I get to continue to play the sport I love, get paid for it and see the world,” Sharpe said. “If I didn’t take the opportunity then I would never get that chance again and probably regret not doing it.” The 6-foot-5-inch standout from Ketchum, Oklahoma, said he didn’t seriously consider playing professionally until after his senior season at Rogers State University, where he accumulated 1,125 career points and was named the 2017 Heartland Conference Player of the Year. Emails and Facebook messages from agents overseas wanting to represent him eventually led Sharpe to signing a professional contract in 2017 with BBC Grengewald Hueschtert of the Nationale 2 League in Niederanven, Luxembourg. With help from an RSU assistant coach, the transition from collegiate to professional play was seamless. “After my senior season in college, he put me through a lot of workouts to get me prepared,” Sharpe said. “The pace of play at the next level is faster. The shot clock time is shorter. You always hear ‘Europeans are very fundamental’ and you don’t really get an understanding of that until you play there. We were doing drills I use to do in elementary school. That’s how we would start our workouts and work our way up to the more difficult things.” Sharpe also gave a “special thank you” to the same coach for fostering a connection with Australia after his season in Europe ended. Listed as a guard and forward, Sharpe is one of three Americans playing for the Goldfields Giants, a professional club in the State Basketball League of Western Australia. “I am very fortunate to be at a place that feels like a big family, all the way from the owner down to the water boy,” he said. “The owner, GM (general manager) and coaches have all had us over at their house multiple times for dinner or just to relax and hang out. My teammates are great. I have never once questioned their effort on the court.” Though struggling in the win column, Sharpe said he’s confident in the team’s direction. “Our games have been a fight all the way to the end. Sadly the win and loss column doesn’t show that,” he said. “But we are a team that has stuck together the whole time and never pointed fingers at one another. By the end of this we hope to be a playoff team and keep playing into September, hopefully being a championship contender.” As for the style of play overseas, Sharpe said there are differences. “In college, we had a lot of set plays and quick hitter offenses to score, but out in Australia and Luxembourg we just have different type of motion offenses and they let us play out of it. They know we are good smart players and they expect us to make the correct decision.” Sharpe recorded one of his best games against the Mandurah Magic on May 12, accounting for 38 points, 11 rebounds, seven assists and five steals as the team won 105-104. He is also the only Giant named to the 2018 SBL All-Star Games to be held June 4-5 in Mount Claremont. When asked what he brings to the team, Sharpe said his energy and basketball IQ. “In college I played a little bit of guard some times and a little bit of a post. I would also have to guard posts and guards in college, so I can do the same at this level. I try to be the guy that you can put anywhere on the court and you can have confidence that I will get the job you are asking done.” Sharpe’s dedication and leadership have not gone unnoticed by coaches and teammates, who voted him vice captain after arriving in February. “I was honored that they picked me as vice captain after only being there a few weeks. I think that they saw the knowledge and leadership I bring to the table. You don’t have to be a leader with just your voice. You can set the example by your actions, and I think the team saw me do that day in and day out.” Playing overseas has also allowed Sharpe to take the Cherokee culture to that part of the world. “It is cool to be able to tell them that I am Native American and that I am Cherokee,” he said. “I get to show them some pictures of my ancestors, and I know a little bit of Cherokee language, so I am able to show them what that sounds like. It’s great to get an opportunity to show other young Native Americans that goals are achievable if you work hard enough.” As for the future, Sharpe said he’s “going with the flow.” “I have been going with the flow lately, just letting this basketball take me around the world,” he said. “I would really like to play in China and Dubai before I am done playing. After this season I will be spending some quality time at home with family and friends. I really do enjoy it out here and can see myself coming back for another season.”
BY STAFF REPORTS
05/17/2018 04:00 PM
TAHLEQUAH – Cherokee Nation citizen and employee Stephen Highers on May 3 graduated from the University of Oklahoma Economic Development Institute. “Having graduated from the OU EDI program, I can now set for the test to become a Certified Economic Developer through the International Economic Development Council,” CN Entrepreneur Development Manager Stephen Highers said. According to the IEDC website, it’s a nonprofit, nonpartisan membership organization serving economic developers. It also states that with more than 5,000 members, the IEDC is the largest organization of its kind. “Economic developers promote economic well-being and quality of life for their communities, by creating, retaining and expanding jobs that facilitate growth, enhance wealth and provide a stable tax base,” the site states. “From public to private, rural to urban and local to international, IEDC’s members are engaged in the full range of economic development experience.” Highers, who also serves as a Tahlequah city councilor, said he was excited to bring back knowledge he gained at the OU EDI to Tahlequah. “Economic development is not easy, especially if you don’t understand the data and process by which to make informed, sound decision. Through my coursework and training at the OU EDI, I’m able to bring back to Tahlequah concrete ideas and solutions that will enhance our future growth in a healthy, competitive, and objective manner,” he said. Highers said the program is a two-year program, and he has plans to become certified in the winter of 2019. For more information, visit <a href="https://pacs.ou.edu/edi/about/" target="_blank">https://pacs.ou.edu/edi/about/</a>.
BY KENLEA HENSON
Reporter
05/17/2018 01:15 PM
TAHLEQUAH – Family, friends and community members gathered on May 11 at the Cherokee Casino Tahlequah grounds for a surprise ceremony for 9-year-old Cherokee Nation citizen Grant York. York suffers from several health conditions, including mitochondrial mutation. His mother, Kasie Mendenhall, said with mitochondrial mutation he is unable to absorb nutrients and hasn’t been able to eat solid food since he was 3 years old. In April, he was admitted to Physicians Choice Hospice. “The last two years have been hard on him. He has spent most of all of it in the hospital,” Mendenhall said. “Physicians Choice Hospice has allowed Grant to have his pain adequately controlled and for him to remain home and not in the hospital.” Caring for their patients is not the only thing PCH nurses do. They also grant wishes – Butterfly Wishes. York’s wish was to go to the “Dixie Stampede” in Branson, Missouri, and through the Butterfly Wishes program he and his family received an all-expense paid trip for him to fulfill that wish. However, before York and his family left for Branson, the nurses surprised him with a special ceremony that included York’s class at Keys Elementary School. This was the first time York met his classmates and teacher in person, Mendenhall said. The Tahlequah Police Department also joined the ceremony making York their first junior officer, and he even took the official TPD oath. He was also presented a certificate, T-shirt and badge. “Grant loves police and now he is a real police officer,” Mendenhall said. After a photo shoot for the family, the TPD gave York a police escort out of town. Once they reached Branson, the Branson police, fire department and Missouri Highway Patrol were waiting to escort him into town. Mendenhall said she was thankful for the community’s support her son and family received. “Seeing our entire community come together to support Grant and our family leaves me speechless. Without the support of the community things like this wouldn’t be possible,” she said.
BY ROGER GRAHAM
Multimedia Producer – @cp_rgraham
05/17/2018 08:15 AM
BROKEN ARROW – An old Vaudevillian joke goes something like this: “She shall now hang upside down while juggling pianos...on horseback.” Adding a horse to an impossible task makes the joke funnier and even more impossible. That is, unless you’re 10-year-old Cherokee Nation citizen Sophie Duch. Take away the pianos and that’s exactly what she does as a professional trick rider at rodeos. On May 11-12, Sophie and her trusted horse, Jesse, took their act to Broken Arrow for the 2018 Rooster Days Festival and Rodeo. Born and raised in Stilwell, Sophie’s love for western trick riding began when her parents took her to a rodeo in 2011 where the All-American Cowgirl Chicks trick riding team performed. “I knew we were in trouble the moment Sophie saw the Chicks perform. She was only 3 years old but latched onto the fence and watched their every move,” said her mother and CN citizen Shawna Duch. “After the rodeo, Sophie had to meet each one of them. I could tell even then she was hooked.” Sophie has received much help learning her craft during her young life, including from her first coach, CN-sponsored professional trick rider Haley Ganzel. “There’s a lot of people around here to help you,” Sophie said. “They’ll even loan you a horse if you need one.” This has never been a problem for Sophie. The other half of Sophie’s team, Jessie’s Girl, is a good-natured bay mare and has been with her since she fell in love with trick riding. “She (Jessie’s Girl) just kind of took to it,” Sophie’s father Troop Duch said. “She’s a natural show-off. She really shines once she gets in the arena.” Having a well-trained horse is key to the success and safety of the trick rider because many of the most difficult and dangerous tricks are performed with little or no control of the horse’s reins. Sweeping and precise ovals of the arena must be completed at the right speed to be successful. For safety’s sake, tricks are performed from the inside or left as the horse runs counter clockwise, thus keeping the horse between the acrobatic rider and the arena’s fence line. At the Rooster Days Rodeo, Sophie performed not only as entertainer, but she also carried the American flag into the arena for the national anthem. In her act Sophie performed three tricks and demonstrated twice during Jessie’s giant loop giving spectators on both sides of the arena a look. On the second night of the rodeo, Sophie performed her mounted shooting act, in which she shoots targets while on horseback. For more information, call 918-696-1648 or 918-696-1648 or email <a href="mailto: Shawnaduch@gmail.com">Shawnaduch@gmail.com</a>. ??
BY KENLEA HENSON
Reporter
05/14/2018 08:00 AM
PRESCOTT, Ariz. – With more than 30 years of experience in public service, Cherokee Nation citizen Dale Deiter was recently selected as forest supervisor of the Prescott National Forest. Growing up in Arizona, Deiter said he developed a love for public service from his father, who served as a district ranger in Arizona and New Mexico. In 1983, Dieter began his career in the U.S. Forest Service, first as a volunteer and then as a wild land firefighter for the Gila National Forest in New Mexico for three summers and one summer for the Bridger-Teton National Forest in Jackson, Wyoming. During that time he also attended Northern Arizona University in Flagstaff, where he earned a bachelor’s degree and a later a master’s degree in forestry. After college, Deiter landed a job as a pre-sale forester and then a hydrologist for the Idaho Panhandle National Forest. The hydrologist job took him to the Fishlake National Forest in Richfield, Utah, where he spent more than seven years in that position dealing with watershed management and restoration. In 2007, he went back to Wyoming where he served as the district ranger for Bridger-Teton National Forest, a position he held prior to his promotion as forest supervisor with Prescott National Forest. With a long resume under his belt, Dieter said the best part of having a career in the Forest Service is “leaving a legacy for public lands.” “The (national) forests are a place where people can go to have fun, so knowing you’re part of making that happen is very rewarding,” he said. Deiter said during his time with the Forest Service he’s traveled extensively throughout the western United States, even into Quebec, Canada, fighting fires. He said it’s “neat” to be able to work in places where a lot of people go for vacation. “You get the opportunity to fly the national forest either in a helicopter or a plane or on horseback or by snowmobile into the back country or even hiking as well. You just get see a lot of unique lands in a lot of places that people don’t tread,” he said. In his new role as forest supervisor, his job is to help with the oversight of the management of PNF’s 1.25 million acres of public land located across north central Arizona. He said the biggest challenge for him is adapting to challenging conditions facing climate change. “Even in my career, fire season has gotten longer and fires have gotten bigger, and we are seeing its impact even in terms as snowpack and spring flow and that then presents a lot of challenges in long-term-sustaining management of national forests,” he said. Deiter said he’s happy to be in his new position with PNF and plans to finish out his career there. “I am planning to spend quite a bit of time there. There are a lot of challenges to deal with there, and it’s a really neat forest with great people, and so I will finish out my career there,” he said.