http://www.cherokeephoenix.orgCherokee Nation citizen Kelli Ford plans to finish her collection of short stories book, “Crooked Hallelujah,” this summer while participating in the School for Advanced Research’s 2016 Indigenous Writer-in-Residence Fellowship in Santa Fe, New Mexico. VALERIE FORD HANCOCK/COURTESY
Cherokee Nation citizen Kelli Ford plans to finish her collection of short stories book, “Crooked Hallelujah,” this summer while participating in the School for Advanced Research’s 2016 Indigenous Writer-in-Residence Fellowship in Santa Fe, New Mexico. VALERIE FORD HANCOCK/COURTESY

Ford participates in Indigenous writing fellowship

BY STACIE BOSTON
Reporter – @cp_sguthrie
06/08/2016 08:00 AM
RICHMOND, Va. – This summer Cherokee Nation citizen Kelli Ford will work on her collection of short stories while participating in the Lannan Foundation’s School for Advanced Research’s 2016 Indigenous Writer-in-Residence Fellowship.

“This year it’s June 20 through Aug. 5…They provided a Native writer housing for the seven weeks and also a designated office space and then basically that’s it,” she said. “I just get to take my family out to Santa Fe (New Mexico) and get to have a place to live and work for the summer and get a nice stipend to take care of us. Pretty neat deal.”

She said by the end of her fellowship she hopes to have her short stories collection titled “Crooked Hallelujah” ready to submit to publishers.

“It’s a collection of short stories, so there’s all kinds of stuff going on,” she said. “It’s not necessarily a novel with just one overarching plot, but it’s mainly about a family of mixed-blood Cherokee people. A mom and a daughter, in particular, who leave eastern Oklahoma and move to north Texas in the 1980s. So kind of about their life there and their lives going back and forth and stuff like that.”

She said the stories have fictional characters, events and sometimes places but are inspired by her life.

“My mom and I left Sequoyah County when I was a little girl and moved to Texas, so it is definitely inspired by that. It’s fiction, so it’s all made-up characters and all that, but it is definitely inspired by my life and people and women in particular I’ve known,” she said. “I come from a family of pretty amazing strong Native women and others. So it’s kind of inspired by that stuff.”

Ford said by participating in the fellowship she would be able to focus on writing.

“Just the time to write is going to be so valuable,” she said. “My husband’s a teacher, and so since I got the fellowship he’s not going to be teaching. So he’s going to be Mr. Mom, and I’m just going to have the office space away from home and the time to really, really just work. As a writer that’s really huge to get big hours of time rather than sort of write for an hour here or an hour here. I’m really close to finishing my book. It’s really about the time.”

Ford said although this is her first book, she’s had short stories published.

“I just had a piece that got published in the Virginia Quarterly Review this past spring and then I’ve got some other short stories out there, just individual pieces,” she said. “I don’t have a book out. This is my first one I’m working on.”

She said in some of her stories she uses the Cherokee language. “When I was a little girl I grew up hearing it, but I haven’t been around it in so long. I never spoke it, so I don’t know how well I’m doing it. And so I think at SAR with those resources and time I can study the language a little bit just to try to make sure that if I’m going to try to use it a little bit, that I do a good job.”

Ford said it’s an “honor” and to write stories for people to read and get a look into her ideas.

“It’s an honor and it’s definitely a privilege to get to spend my time working on things that I make up,” she said. “It’s a pretty solitary endeavor, especially at the beginning, but it’s definitely an honor to be able to take people on a ride. Of course, when you first put something out there it’s also pretty scary. You reveal a lot of yourself, and you doubt yourself and all that, but that makes it all the more rewarding to get to share it with people.”
ᏣᎳᎩ

Richmond Va. – ᎯᎠ ᎪᎦ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎨᎳ Kelli Ford ᎾᎿ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎮᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏧᏩᏟᏌᏅ ᏗᏍᏆᎳ ᏗᎧᏃᎮᏢᏅᎢ ᏧᏩᏟᏌᏅᎢ ᏚᎾᎥᎢ ᏃᎴᏍᏊ ᏓᏕᎶᏆᏍᎨᏍᏗ ᎨᎳᏗᏙᎮᏍᏗᎴ ᏱᎩ ᎾᎿ Lannan Foundation’s ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎾᏍᎩ Advanced Research’s 2016 Indigenous Writer-in- Residence Fellowship.

“ᎯᎠ ᏧᏕᏘᏴᏌᏛ ᎾᏍᎩ ᏕᎭᎷᏱ ᏔᎵᏍᎪᎯᏁ ᎠᏓᎴᏂᏍᎩ ᎾᎿ ᎦᎶᏂ ᎧᎵ ᎯᏍᎩᏁ ᎢᎪᎯᏓ…… ᎠᎾᏛᏅᎢᏍᏗᏍᎪ ᎠᏁᎯᏯ ᏗᏃᏪᎵᏍᎩ ᎤᎾᏁᎳᏗᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎩᎵᏉᎩ ᎢᏳᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᎢᎪᎯᏓ ᎠᎴ ᎾᏍᏊ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎤᏠᏅᏓ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᎦ ᎤᎾᏛᏅᎢᏍᏗ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎾᏍᎩ ᏓᏆᏓᏘᎾᎢ ᎢᎸᏉ ᏗᎦᏘᏅᏍᏗ Santa Fe (ᎢᏤ ᎠᏂᏍᏆᏂᎢ) ᎠᎴ ᎣᎦᏁᎳᏗᏍᏗᎢ ᏃᎴᏍᏊ ᏗᎩᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎪᎦ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎡᎵ ᎢᎦ ᎬᏆᏛᏅᎢᏍᏓᏁᎸ ᎣᎦᎵᏍᏕᎸᏙᏗ. ᏙᎯᏳ ᎣᏍᏓ ᎨᎵᏍᎬᎢ.”

ᎠᎾᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩᎾ ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎬ ᎾᎿ ᏓᎾᏠᏍᎬᎢ ᎤᏚᎩ ᎤᏩᎭ ᎤᎾᎡᏍᏗ ᏧᏩᏟᏌᏅ ᏍᏆᎳ Ꮧ4ᎧᏃᎮᏢᏍᎩ ᏧᏬᏍᏗᎢ “ ᎤᏣᏍᏈᏗ Hallelujah” ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏃᏅ ᏣᏗᎦᏅᏗ ᏧᏂᎴᏴᏙᏗᎢ.

“ᎾᏍᎩ ᏗᎩᏟᏌᏅ ᏗᏍᏆᎳ ᏗᎧᏃᎮᏢᏅ ᏗᎪᏪᎵ, ᎾᏍᎩᏃ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᎪᏪᎳᎾᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ ᏝᏃ ᎾᎿ novel ᏣᏃᏎᎰᎢ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᏌᏊ ᏂᎦᏓ ᎧᏃᎮᏢᏅᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏓ ᎨᏒ ᎪᏪᎵᎢ ᏏᏓᏁᎸ ᎾᎿ ᎧᎵ ᎠᏂᏣᎳᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᏁᎲᎢ. ᎤᏓᏥ ᎠᎴ ᎤᏪᏥ ᎠᎨᏳᏣ, ᎾᏍᎩ ᏙᎯᏳ ᎨᏒ, ᎤᏂᎩᏎ ᎧᎸᎬ ᎢᏗᏢ ᎡᎲ ᎠᎴ ᏧᏴᏢᎢ ᎢᏗᏢ Texas ᎤᏪᏅᏎ ᎾᎿ ᏐᏁᎳᏚ ᎢᏍᎪᎯᏧᏈ ᏁᎵᏍᎪ ᏧᏕᏘᏴᏌᏗᏒᎢ. ᎾᏍᎩᏃ ᏄᏍᏛ ᎤᎾᏕᏅ ᎾᎿ ᎠᎴ ᎠᎾᏂᎩᏍᎬ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏳᏩᎪᏛ.”

ᎠᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏗᎧᏃᎮᏢᏅ Ꮭ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᏱᎩ ᎨᏥᏃᎮᏍᎩ, ᏄᎵᏍᏔᏅ ᎠᎴ ᎢᏴᏓᎭ ᏚᏙᏢᏒᎢ ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᎠᎴᏂᏙᎲᎢ ᎧᏃᎮᎯ.

“ᎡᏥ ᎠᎴ ᎠᏯ ᎣᎩᎾᏂᎩᏒ ᏏᏉᏲ ᏍᎦᏚᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏍᏗ ᏥᎨᏳᏣ ᏥᎨᏒᎢ ᎠᎴ ᎣᎩᎾᏓᏅᏒ Texas ᏬᎩᏂᎷᏨ, ᏙᎯᏳᏃ ᎯᎠ ᎤᎦᎵᏍᏗ ᏙᎩᎾᏓᏅᏓᏗᏍᏔᏅ. ᏝᏃ ᏙᎯᏳ ᏱᎩ, ᎪᏢᎯᏌᏅᎢ ᏂᎦᏓ ᎾᏍᎩ, ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᏙᎯᏳ ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ ᎤᎾᏓᏅᏓᏗᏍᏗᏍᎬ ᎠᏂᎨᏯ ᏧᏂᎪᎵᏱᏓ ᎨᏒ ᎠᏆᏅᏛᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᏂᏛᏆᏓᎴᏅ ᏏᏓᏁᎸ ᏧᎾᏟᏂᎩᏓ ᎨᏒ ᎠᏂᎯᏯ ᎠᏂᎨᏯ ᎠᎴ ᎠᏂᏐᎢ. ᎾᏍᎩᏃ ᎠᎩᎦᎵᏍᏓᏗᏍᏗᏍᎬᎢ.”

Ford ᎠᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎾᏛᏁᎲ ᎠᎾᏓᏟᏏᏍᎬ ᎾᎿ ᏯᏓᏅᏛᎵ ᏧᏬᏪᎶᏗᎢ.

“ᎾᎿ ᎠᏍᏆᎵᏍᎬ ᏗᎪᏪᎶᏗ ᎢᎦ ᎣᏏ ᎨᏎᏍᏗ,” ᎠᏗᏍᎬ. “ᎣᏍᏗᏁᎳ ᏗᏕᏲᎲᏍᎦ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏥᏂᏗᎦᏛᏁᎵ Ꮭ ᏱᏓᏕᏲᎲᏍᎨᏍᏗ. ᎾᏍᎩᏃ Mr. ᎤᏓᏥ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᎠᏯ ᏃᏊ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎤᏠᏅᏛ ᏥᏯᎡᏍᏗ ᎾᏍᎩᏊ ᎢᎦ ᏂᎦᏛᏁᎮᏍᏗ ᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎮᏍᏗ. ᏗᎪᏪᎵᏍᎩ ᏥᎩ ᎢᎦ ᎪᎯᏓ ᎠᏓᏅᏖᏗ ᎠᎴ ᏗᎪᏪᎶᏗ ᎾᏃ ᏝᎦᏊ ᏥᏛᎪᏪᎵᏍᎪᎢ. ᎢᎦ ᎤᏍᏗ ᎠᎩᎷᎳ ᎠᎦᏍᏆᏗᏍᏗ ᎯᎠ ᎪᏪᎵ ᎪᏪᎵᏍᎬᎢ. ᎤᏍᏆᎸᎭ.”

Ford ᎠᏗᏍᎬᎢ ᎯᎠ ᎢᎬᏱ ᎪᏪᎵ, ᎾᏍᎩ ᏚᎾᎢ ᏗᏍᏆᎳ ᏗᎪᏪᎳᏅ ᏓᏥᎴᏴᏓᏁᎸ.

“ᎠᎩᎾᎢ ᎾᎿ ᏧᏂᎴᏴᏔᏅ ᎾᏍᎩ Virginia Quarterly Review ᎯᎠ ᎪᎨᏯ ᏥᎨᏒᎢ ᎠᎴ ᎾᏍᏊ ᏓᎩᎾᎢ ᏗᏐᎢ ᏗᏍᏆᎳ ᏗᎪᏪᎳᏅ, ᏗᏏᏴᏫᎭᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “Ꮭ ᎪᏪᎵ ᏯᎩᎾᎢ. ᎯᎠ ᎢᎬᏱ ᎨᏎᏍᏗ ᎣᏍᏓ ᏥᏂᎬᏁᎭ.”

ᎠᏗᏍᎬᎢ ᎢᎦᏓ ᏚᏬᏪᎸ ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎤᏔᏅᎢ. “ᏥᎨᏳᏣ ᏥᎨᏒ ᎠᏆᏛᏏᏗᏒᎦᏛᎩᏍᎬ ᏣᎳᎩ ᎠᏂᏬᏂᏍᎬᎢ, ᎠᏎᏃ ᎪᎯᎦ ᎬᏆᏛᎦᏅᎢ. ᏝᏃ ᎠᏯ ᏱᏥᏬᏂᏍᎨ, ᏝᏃ ᏯᏆᏅᏔ ᎣᏍᏓ ᏱᏂᎦᏛᏁᎯ. ᎠᎴ ᎦᏓᏅᏖᏍᎬ ᎾᏍᎩ SAR ᎾᎿ ᎤᏂᎿᎥ ᎠᎴ ᎠᏝᏅᏓᏗᏍᎬ ᎡᎵᏊ ᎬᏆᎦᏎᏍᏙᏗ ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎾᎿ ᏱᏓᎬᏔᏂ ᎯᎠ ᏂᎦᏛᏁᎲᎢ, ᎾᎿ ᎣᏍᏓ ᏯᏆᏛᏗᎢ.”

Ford ᎠᏗᏍᎬ ᏙᎯᏳ “ᎦᎵᎡᎵᎦ” ᎡᎵᏊ ᏗᎬᏉᏪᎶᏗ ᏗᎧᏃᎮᏢᏅᎢ ᎾᎿ ᎠᏂᏴᏫ ᏧᏂᎪᎵᏰᏗ ᎠᎴ ᎣᏍᏓ ᎠᎪᏩᏛᏗ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬᎢ.

“ᏙᎯᏳᎢ ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᏆᏝᏅᏓᏕᎲ ᎾᏍᎩ ᏗᎩᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏕᎪᏢᏍᎪᎢ, “ ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᏙᎯᏳᏃ ᎤᏤᏟᏓ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ, ᏙᎢ ᎨᏐ ᎠᏓᎴᏂᏍᎬᎢ, ᎠᏎᏃ ᏙᎯᏳ ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏗᎪᏪᎶᏗ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᎠᏓᏅᏖᎸᏅᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ.

ᎤᎪᏓ ᎣᏩᏌ ᎥᏓᏃᎮᏍᎪ, ᎠᎴ ᏴᏓᎭ ᎥᏓᎳᏏᏘᏍᎪ , ᎠᏎᏃ ᏙᎯᏳ ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ ᎢᎨᏐ ᎾᎿ ᎠᏂᏐᎢ ᎠᏂᏴᏫ ᏓᏂᎪᎵᏱᏍᎬ ᏗᏉᏪᎳᏅᎢ ᏗᎧᏃᎮᏢᏅᎢ.”

People

BY STAFF REPORTS
05/17/2018 04:00 PM
TAHLEQUAH – Cherokee Nation citizen and employee Stephen Highers on May 3 graduated from the University of Oklahoma Economic Development Institute. “Having graduated from the OU EDI program, I can now set for the test to become a Certified Economic Developer through the International Economic Development Council,” CN Entrepreneur Development Manager Stephen Highers said. According to the IEDC website, it’s a nonprofit, nonpartisan membership organization serving economic developers. It also states that with more than 5,000 members, the IEDC is the largest organization of its kind. “Economic developers promote economic well-being and quality of life for their communities, by creating, retaining and expanding jobs that facilitate growth, enhance wealth and provide a stable tax base,” the site states. “From public to private, rural to urban and local to international, IEDC’s members are engaged in the full range of economic development experience.” Highers, who also serves as a Tahlequah city councilor, said he was excited to bring back knowledge he gained at the OU EDI to Tahlequah. “Economic development is not easy, especially if you don’t understand the data and process by which to make informed, sound decision. Through my coursework and training at the OU EDI, I’m able to bring back to Tahlequah concrete ideas and solutions that will enhance our future growth in a healthy, competitive, and objective manner,” he said. Highers said the program is a two-year program, and he has plans to become certified in the winter of 2019. For more information, visit <a href="https://pacs.ou.edu/edi/about/" target="_blank">https://pacs.ou.edu/edi/about/</a>.
BY KENLEA HENSON
Reporter
05/17/2018 01:15 PM
TAHLEQUAH – Family, friends and community members gathered on May 11 at the Cherokee Casino Tahlequah grounds for a surprise ceremony for 9-year-old Cherokee Nation citizen Grant York. York suffers from several health conditions, including mitochondrial mutation. His mother, Kasie Mendenhall, said with mitochondrial mutation he is unable to absorb nutrients and hasn’t been able to eat solid food since he was 3 years old. In April, he was admitted to Physicians Choice Hospice. “The last two years have been hard on him. He has spent most of all of it in the hospital,” Mendenhall said. “Physicians Choice Hospice has allowed Grant to have his pain adequately controlled and for him to remain home and not in the hospital.” Caring for their patients is not the only thing PCH nurses do. They also grant wishes – Butterfly Wishes. York’s wish was to go to the “Dixie Stampede” in Branson, Missouri, and through the Butterfly Wishes program he and his family received an all-expense paid trip for him to fulfill that wish. However, before York and his family left for Branson, the nurses surprised him with a special ceremony that included York’s class at Keys Elementary School. This was the first time York met his classmates and teacher in person, Mendenhall said. The Tahlequah Police Department also joined the ceremony making York their first junior officer, and he even took the official TPD oath. He was also presented a certificate, T-shirt and badge. “Grant loves police and now he is a real police officer,” Mendenhall said. After a photo shoot for the family, the TPD gave York a police escort out of town. Once they reached Branson, the Branson police, fire department and Missouri Highway Patrol were waiting to escort him into town. Mendenhall said she was thankful for the community’s support her son and family received. “Seeing our entire community come together to support Grant and our family leaves me speechless. Without the support of the community things like this wouldn’t be possible,” she said.
BY ROGER GRAHAM
Multimedia Producer – @cp_rgraham
05/17/2018 08:15 AM
BROKEN ARROW – An old Vaudevillian joke goes something like this: “She shall now hang upside down while juggling pianos...on horseback.” Adding a horse to an impossible task makes the joke funnier and even more impossible. That is, unless you’re 10-year-old Cherokee Nation citizen Sophie Duch. Take away the pianos and that’s exactly what she does as a professional trick rider at rodeos. On May 11-12, Sophie and her trusted horse, Jesse, took their act to Broken Arrow for the 2018 Rooster Days Festival and Rodeo. Born and raised in Stilwell, Sophie’s love for western trick riding began when her parents took her to a rodeo in 2011 where the All-American Cowgirl Chicks trick riding team performed. “I knew we were in trouble the moment Sophie saw the Chicks perform. She was only 3 years old but latched onto the fence and watched their every move,” said her mother and CN citizen Shawna Duch. “After the rodeo, Sophie had to meet each one of them. I could tell even then she was hooked.” Sophie has received much help learning her craft during her young life, including from her first coach, CN-sponsored professional trick rider Haley Ganzel. “There’s a lot of people around here to help you,” Sophie said. “They’ll even loan you a horse if you need one.” This has never been a problem for Sophie. The other half of Sophie’s team, Jessie’s Girl, is a good-natured bay mare and has been with her since she fell in love with trick riding. “She (Jessie’s Girl) just kind of took to it,” Sophie’s father Troop Duch said. “She’s a natural show-off. She really shines once she gets in the arena.” Having a well-trained horse is key to the success and safety of the trick rider because many of the most difficult and dangerous tricks are performed with little or no control of the horse’s reins. Sweeping and precise ovals of the arena must be completed at the right speed to be successful. For safety’s sake, tricks are performed from the inside or left as the horse runs counter clockwise, thus keeping the horse between the acrobatic rider and the arena’s fence line. At the Rooster Days Rodeo, Sophie performed not only as entertainer, but she also carried the American flag into the arena for the national anthem. In her act Sophie performed three tricks and demonstrated twice during Jessie’s giant loop giving spectators on both sides of the arena a look. On the second night of the rodeo, Sophie performed her mounted shooting act, in which she shoots targets while on horseback. For more information, call 918-696-1648 or 918-696-1648 or email <a href="mailto: Shawnaduch@gmail.com">Shawnaduch@gmail.com</a>. ??
BY KENLEA HENSON
Reporter
05/14/2018 08:00 AM
PRESCOTT, Ariz. – With more than 30 years of experience in public service, Cherokee Nation citizen Dale Deiter was recently selected as forest supervisor of the Prescott National Forest. Growing up in Arizona, Deiter said he developed a love for public service from his father, who served as a district ranger in Arizona and New Mexico. In 1983, Dieter began his career in the U.S. Forest Service, first as a volunteer and then as a wild land firefighter for the Gila National Forest in New Mexico for three summers and one summer for the Bridger-Teton National Forest in Jackson, Wyoming. During that time he also attended Northern Arizona University in Flagstaff, where he earned a bachelor’s degree and a later a master’s degree in forestry. After college, Deiter landed a job as a pre-sale forester and then a hydrologist for the Idaho Panhandle National Forest. The hydrologist job took him to the Fishlake National Forest in Richfield, Utah, where he spent more than seven years in that position dealing with watershed management and restoration. In 2007, he went back to Wyoming where he served as the district ranger for Bridger-Teton National Forest, a position he held prior to his promotion as forest supervisor with Prescott National Forest. With a long resume under his belt, Dieter said the best part of having a career in the Forest Service is “leaving a legacy for public lands.” “The (national) forests are a place where people can go to have fun, so knowing you’re part of making that happen is very rewarding,” he said. Deiter said during his time with the Forest Service he’s traveled extensively throughout the western United States, even into Quebec, Canada, fighting fires. He said it’s “neat” to be able to work in places where a lot of people go for vacation. “You get the opportunity to fly the national forest either in a helicopter or a plane or on horseback or by snowmobile into the back country or even hiking as well. You just get see a lot of unique lands in a lot of places that people don’t tread,” he said. In his new role as forest supervisor, his job is to help with the oversight of the management of PNF’s 1.25 million acres of public land located across north central Arizona. He said the biggest challenge for him is adapting to challenging conditions facing climate change. “Even in my career, fire season has gotten longer and fires have gotten bigger, and we are seeing its impact even in terms as snowpack and spring flow and that then presents a lot of challenges in long-term-sustaining management of national forests,” he said. Deiter said he’s happy to be in his new position with PNF and plans to finish out his career there. “I am planning to spend quite a bit of time there. There are a lot of challenges to deal with there, and it’s a really neat forest with great people, and so I will finish out my career there,” he said.
BY STAFF REPORTS
05/11/2018 03:30 PM
STILWELL – Cherokee Nation Distributors, a company within Cherokee Nation Businesses’ engineering and manufacturing sector, has again been named a prestigious supplier in the aerospace industry. Sikorsky Aircraft, part of Lockheed Martin’s Rotary and Missions Systems business, recently honored CND among its foremost suppliers. CND received honors as a Sikorsky Elite Supplier for best-in-class performance in achieving on-time delivery, cost and quality standards during 2017. “This is a great recognition of our CND team and of their unwavering dedication to providing first-in-class service,” CNB’s Diversified Businesses President Steven Bilby said. “It is our employees’ commitment to building the highest-quality of products while serving our clients with innovative solutions that truly sets us apart as the best in the industry.” Dan Schultz, Sikorsky president, and Mike Ciocca, vice president Supply Chain Operations at Sikorsky, presented the award at a recent ceremony honoring the company’s top suppliers. “We have developed a long-standing relationship with Sikorsky and, through that relationship, established a reputation for excellence in our field,” Chris Moody, CNB’s executive general manager of CNB’s engineering and manufacturing sector, said. “We are extremely proud to see our employees recognized for their commitment and continued diligence, year after year.” CND has also been awarded Sikorsky Gold Supplier status five times since first earning its Sikorsky Gold Supplier Certification in 2012. CND produces wire harness and electro-mechanical assemblies, interconnect solutions, distribution and kitting. The tribe’s engineering and manufacturing sector also offers laser and water-jet fabrication, 5-axis machining, welding, and assembly for military aircraft, ground vehicles, missile systems and Unmanned Aerial Vehicle programs.
BY STAFF REPORTS
05/10/2018 08:15 AM
VONORE, Tenn. – Cherokee Nation citizen and author Brad Wagnon will sign his new book, “The Land of the Great Turtles,” from 1 p.m. to 5 p.m. on May 29 at the Sequoyah Birthplace Museum. Wagnon is a lifelong resident of the Gideon Community in Cherokee County, Oklahoma. He is a graduate of Tahlequah High School (1997) and Northeastern State University (2001) with a bachelor’s degree in criminal justice and Native American Studies. He taught Cherokee history, culture and language at THS from 2005-15 and has worked for the CN’s Community and Cultural Outreach as a technical assistance specialist since June 2015. He is the author of two children’s books, “How the World Was Made: A Cherokee Story” and “The Land of the Great Turtles.” Both are based on traditional Cherokee stories. Although the new Sequoyah Birthplace exhibit’s soft opening won’t be until June, with a grand opening in July, museum staff is gearing up to host events, programs and lectures. The creator of the Cherokee syllabary, Sequoyah was born near the museum site in 1776. The mission of the museum, a property of the Eastern Band of Cherokee Indians, is to promote the understanding and appreciation of the history and culture of the Cherokee Indians in eastern Tennessee, particularly the life and contributions of Sequoyah. The museum is located at 576 Highway 360. For more information, email seqmus@tds.net or call 423-884-6246.