http://www.cherokeephoenix.orgCherokee Nation citizen Kelli Ford plans to finish her collection of short stories book, “Crooked Hallelujah,” this summer while participating in the School for Advanced Research’s 2016 Indigenous Writer-in-Residence Fellowship in Santa Fe, New Mexico. VALERIE FORD HANCOCK/COURTESY
Cherokee Nation citizen Kelli Ford plans to finish her collection of short stories book, “Crooked Hallelujah,” this summer while participating in the School for Advanced Research’s 2016 Indigenous Writer-in-Residence Fellowship in Santa Fe, New Mexico. VALERIE FORD HANCOCK/COURTESY

Ford participates in Indigenous writing fellowship

BY STACIE GUTHRIE
Reporter – @cp_sguthrie
06/08/2016 08:00 AM
RICHMOND, Va. – This summer Cherokee Nation citizen Kelli Ford will work on her collection of short stories while participating in the Lannan Foundation’s School for Advanced Research’s 2016 Indigenous Writer-in-Residence Fellowship.

“This year it’s June 20 through Aug. 5…They provided a Native writer housing for the seven weeks and also a designated office space and then basically that’s it,” she said. “I just get to take my family out to Santa Fe (New Mexico) and get to have a place to live and work for the summer and get a nice stipend to take care of us. Pretty neat deal.”

She said by the end of her fellowship she hopes to have her short stories collection titled “Crooked Hallelujah” ready to submit to publishers.

“It’s a collection of short stories, so there’s all kinds of stuff going on,” she said. “It’s not necessarily a novel with just one overarching plot, but it’s mainly about a family of mixed-blood Cherokee people. A mom and a daughter, in particular, who leave eastern Oklahoma and move to north Texas in the 1980s. So kind of about their life there and their lives going back and forth and stuff like that.”

She said the stories have fictional characters, events and sometimes places but are inspired by her life.

“My mom and I left Sequoyah County when I was a little girl and moved to Texas, so it is definitely inspired by that. It’s fiction, so it’s all made-up characters and all that, but it is definitely inspired by my life and people and women in particular I’ve known,” she said. “I come from a family of pretty amazing strong Native women and others. So it’s kind of inspired by that stuff.”

Ford said by participating in the fellowship she would be able to focus on writing.

“Just the time to write is going to be so valuable,” she said. “My husband’s a teacher, and so since I got the fellowship he’s not going to be teaching. So he’s going to be Mr. Mom, and I’m just going to have the office space away from home and the time to really, really just work. As a writer that’s really huge to get big hours of time rather than sort of write for an hour here or an hour here. I’m really close to finishing my book. It’s really about the time.”

Ford said although this is her first book, she’s had short stories published.

“I just had a piece that got published in the Virginia Quarterly Review this past spring and then I’ve got some other short stories out there, just individual pieces,” she said. “I don’t have a book out. This is my first one I’m working on.”

She said in some of her stories she uses the Cherokee language. “When I was a little girl I grew up hearing it, but I haven’t been around it in so long. I never spoke it, so I don’t know how well I’m doing it. And so I think at SAR with those resources and time I can study the language a little bit just to try to make sure that if I’m going to try to use it a little bit, that I do a good job.”

Ford said it’s an “honor” and to write stories for people to read and get a look into her ideas.

“It’s an honor and it’s definitely a privilege to get to spend my time working on things that I make up,” she said. “It’s a pretty solitary endeavor, especially at the beginning, but it’s definitely an honor to be able to take people on a ride. Of course, when you first put something out there it’s also pretty scary. You reveal a lot of yourself, and you doubt yourself and all that, but that makes it all the more rewarding to get to share it with people.”
ᏣᎳᎩ

Richmond Va. – ᎯᎠ ᎪᎦ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎨᎳ Kelli Ford ᎾᎿ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎮᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏧᏩᏟᏌᏅ ᏗᏍᏆᎳ ᏗᎧᏃᎮᏢᏅᎢ ᏧᏩᏟᏌᏅᎢ ᏚᎾᎥᎢ ᏃᎴᏍᏊ ᏓᏕᎶᏆᏍᎨᏍᏗ ᎨᎳᏗᏙᎮᏍᏗᎴ ᏱᎩ ᎾᎿ Lannan Foundation’s ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎾᏍᎩ Advanced Research’s 2016 Indigenous Writer-in- Residence Fellowship.

“ᎯᎠ ᏧᏕᏘᏴᏌᏛ ᎾᏍᎩ ᏕᎭᎷᏱ ᏔᎵᏍᎪᎯᏁ ᎠᏓᎴᏂᏍᎩ ᎾᎿ ᎦᎶᏂ ᎧᎵ ᎯᏍᎩᏁ ᎢᎪᎯᏓ…… ᎠᎾᏛᏅᎢᏍᏗᏍᎪ ᎠᏁᎯᏯ ᏗᏃᏪᎵᏍᎩ ᎤᎾᏁᎳᏗᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎩᎵᏉᎩ ᎢᏳᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᎢᎪᎯᏓ ᎠᎴ ᎾᏍᏊ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎤᏠᏅᏓ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᎦ ᎤᎾᏛᏅᎢᏍᏗ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎾᏍᎩ ᏓᏆᏓᏘᎾᎢ ᎢᎸᏉ ᏗᎦᏘᏅᏍᏗ Santa Fe (ᎢᏤ ᎠᏂᏍᏆᏂᎢ) ᎠᎴ ᎣᎦᏁᎳᏗᏍᏗᎢ ᏃᎴᏍᏊ ᏗᎩᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎪᎦ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎡᎵ ᎢᎦ ᎬᏆᏛᏅᎢᏍᏓᏁᎸ ᎣᎦᎵᏍᏕᎸᏙᏗ. ᏙᎯᏳ ᎣᏍᏓ ᎨᎵᏍᎬᎢ.”

ᎠᎾᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩᎾ ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎬ ᎾᎿ ᏓᎾᏠᏍᎬᎢ ᎤᏚᎩ ᎤᏩᎭ ᎤᎾᎡᏍᏗ ᏧᏩᏟᏌᏅ ᏍᏆᎳ Ꮧ4ᎧᏃᎮᏢᏍᎩ ᏧᏬᏍᏗᎢ “ ᎤᏣᏍᏈᏗ Hallelujah” ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏃᏅ ᏣᏗᎦᏅᏗ ᏧᏂᎴᏴᏙᏗᎢ.

“ᎾᏍᎩ ᏗᎩᏟᏌᏅ ᏗᏍᏆᎳ ᏗᎧᏃᎮᏢᏅ ᏗᎪᏪᎵ, ᎾᏍᎩᏃ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᎪᏪᎳᎾᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ ᏝᏃ ᎾᎿ novel ᏣᏃᏎᎰᎢ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᏌᏊ ᏂᎦᏓ ᎧᏃᎮᏢᏅᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏓ ᎨᏒ ᎪᏪᎵᎢ ᏏᏓᏁᎸ ᎾᎿ ᎧᎵ ᎠᏂᏣᎳᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᏁᎲᎢ. ᎤᏓᏥ ᎠᎴ ᎤᏪᏥ ᎠᎨᏳᏣ, ᎾᏍᎩ ᏙᎯᏳ ᎨᏒ, ᎤᏂᎩᏎ ᎧᎸᎬ ᎢᏗᏢ ᎡᎲ ᎠᎴ ᏧᏴᏢᎢ ᎢᏗᏢ Texas ᎤᏪᏅᏎ ᎾᎿ ᏐᏁᎳᏚ ᎢᏍᎪᎯᏧᏈ ᏁᎵᏍᎪ ᏧᏕᏘᏴᏌᏗᏒᎢ. ᎾᏍᎩᏃ ᏄᏍᏛ ᎤᎾᏕᏅ ᎾᎿ ᎠᎴ ᎠᎾᏂᎩᏍᎬ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏳᏩᎪᏛ.”

ᎠᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏗᎧᏃᎮᏢᏅ Ꮭ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᏱᎩ ᎨᏥᏃᎮᏍᎩ, ᏄᎵᏍᏔᏅ ᎠᎴ ᎢᏴᏓᎭ ᏚᏙᏢᏒᎢ ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᎠᎴᏂᏙᎲᎢ ᎧᏃᎮᎯ.

“ᎡᏥ ᎠᎴ ᎠᏯ ᎣᎩᎾᏂᎩᏒ ᏏᏉᏲ ᏍᎦᏚᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏍᏗ ᏥᎨᏳᏣ ᏥᎨᏒᎢ ᎠᎴ ᎣᎩᎾᏓᏅᏒ Texas ᏬᎩᏂᎷᏨ, ᏙᎯᏳᏃ ᎯᎠ ᎤᎦᎵᏍᏗ ᏙᎩᎾᏓᏅᏓᏗᏍᏔᏅ. ᏝᏃ ᏙᎯᏳ ᏱᎩ, ᎪᏢᎯᏌᏅᎢ ᏂᎦᏓ ᎾᏍᎩ, ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᏙᎯᏳ ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ ᎤᎾᏓᏅᏓᏗᏍᏗᏍᎬ ᎠᏂᎨᏯ ᏧᏂᎪᎵᏱᏓ ᎨᏒ ᎠᏆᏅᏛᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᏂᏛᏆᏓᎴᏅ ᏏᏓᏁᎸ ᏧᎾᏟᏂᎩᏓ ᎨᏒ ᎠᏂᎯᏯ ᎠᏂᎨᏯ ᎠᎴ ᎠᏂᏐᎢ. ᎾᏍᎩᏃ ᎠᎩᎦᎵᏍᏓᏗᏍᏗᏍᎬᎢ.”

Ford ᎠᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎾᏛᏁᎲ ᎠᎾᏓᏟᏏᏍᎬ ᎾᎿ ᏯᏓᏅᏛᎵ ᏧᏬᏪᎶᏗᎢ.

“ᎾᎿ ᎠᏍᏆᎵᏍᎬ ᏗᎪᏪᎶᏗ ᎢᎦ ᎣᏏ ᎨᏎᏍᏗ,” ᎠᏗᏍᎬ. “ᎣᏍᏗᏁᎳ ᏗᏕᏲᎲᏍᎦ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏥᏂᏗᎦᏛᏁᎵ Ꮭ ᏱᏓᏕᏲᎲᏍᎨᏍᏗ. ᎾᏍᎩᏃ Mr. ᎤᏓᏥ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᎠᏯ ᏃᏊ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎤᏠᏅᏛ ᏥᏯᎡᏍᏗ ᎾᏍᎩᏊ ᎢᎦ ᏂᎦᏛᏁᎮᏍᏗ ᏓᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎮᏍᏗ. ᏗᎪᏪᎵᏍᎩ ᏥᎩ ᎢᎦ ᎪᎯᏓ ᎠᏓᏅᏖᏗ ᎠᎴ ᏗᎪᏪᎶᏗ ᎾᏃ ᏝᎦᏊ ᏥᏛᎪᏪᎵᏍᎪᎢ. ᎢᎦ ᎤᏍᏗ ᎠᎩᎷᎳ ᎠᎦᏍᏆᏗᏍᏗ ᎯᎠ ᎪᏪᎵ ᎪᏪᎵᏍᎬᎢ. ᎤᏍᏆᎸᎭ.”

Ford ᎠᏗᏍᎬᎢ ᎯᎠ ᎢᎬᏱ ᎪᏪᎵ, ᎾᏍᎩ ᏚᎾᎢ ᏗᏍᏆᎳ ᏗᎪᏪᎳᏅ ᏓᏥᎴᏴᏓᏁᎸ.

“ᎠᎩᎾᎢ ᎾᎿ ᏧᏂᎴᏴᏔᏅ ᎾᏍᎩ Virginia Quarterly Review ᎯᎠ ᎪᎨᏯ ᏥᎨᏒᎢ ᎠᎴ ᎾᏍᏊ ᏓᎩᎾᎢ ᏗᏐᎢ ᏗᏍᏆᎳ ᏗᎪᏪᎳᏅ, ᏗᏏᏴᏫᎭᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “Ꮭ ᎪᏪᎵ ᏯᎩᎾᎢ. ᎯᎠ ᎢᎬᏱ ᎨᏎᏍᏗ ᎣᏍᏓ ᏥᏂᎬᏁᎭ.”

ᎠᏗᏍᎬᎢ ᎢᎦᏓ ᏚᏬᏪᎸ ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎤᏔᏅᎢ. “ᏥᎨᏳᏣ ᏥᎨᏒ ᎠᏆᏛᏏᏗᏒᎦᏛᎩᏍᎬ ᏣᎳᎩ ᎠᏂᏬᏂᏍᎬᎢ, ᎠᏎᏃ ᎪᎯᎦ ᎬᏆᏛᎦᏅᎢ. ᏝᏃ ᎠᏯ ᏱᏥᏬᏂᏍᎨ, ᏝᏃ ᏯᏆᏅᏔ ᎣᏍᏓ ᏱᏂᎦᏛᏁᎯ. ᎠᎴ ᎦᏓᏅᏖᏍᎬ ᎾᏍᎩ SAR ᎾᎿ ᎤᏂᎿᎥ ᎠᎴ ᎠᏝᏅᏓᏗᏍᎬ ᎡᎵᏊ ᎬᏆᎦᏎᏍᏙᏗ ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎾᎿ ᏱᏓᎬᏔᏂ ᎯᎠ ᏂᎦᏛᏁᎲᎢ, ᎾᎿ ᎣᏍᏓ ᏯᏆᏛᏗᎢ.”

Ford ᎠᏗᏍᎬ ᏙᎯᏳ “ᎦᎵᎡᎵᎦ” ᎡᎵᏊ ᏗᎬᏉᏪᎶᏗ ᏗᎧᏃᎮᏢᏅᎢ ᎾᎿ ᎠᏂᏴᏫ ᏧᏂᎪᎵᏰᏗ ᎠᎴ ᎣᏍᏓ ᎠᎪᏩᏛᏗ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬᎢ.

“ᏙᎯᏳᎢ ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᏆᏝᏅᏓᏕᎲ ᎾᏍᎩ ᏗᎩᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏕᎪᏢᏍᎪᎢ, “ ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᏙᎯᏳᏃ ᎤᏤᏟᏓ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ, ᏙᎢ ᎨᏐ ᎠᏓᎴᏂᏍᎬᎢ, ᎠᏎᏃ ᏙᎯᏳ ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏗᎪᏪᎶᏗ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᎠᏓᏅᏖᎸᏅᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ.

ᎤᎪᏓ ᎣᏩᏌ ᎥᏓᏃᎮᏍᎪ, ᎠᎴ ᏴᏓᎭ ᎥᏓᎳᏏᏘᏍᎪ , ᎠᏎᏃ ᏙᎯᏳ ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ ᎢᎨᏐ ᎾᎿ ᎠᏂᏐᎢ ᎠᏂᏴᏫ ᏓᏂᎪᎵᏱᏍᎬ ᏗᏉᏪᎳᏅᎢ ᏗᎧᏃᎮᏢᏅᎢ.”

About the Author
Stacie Guthrie started working at the Cherokee Phoenix in 2013 as an intern. After graduating from Northeastern State University with a bachelor’s degree in mass communications she was hired as a reporter.

Stacie not only writes for the Phoenix, but also produces videos and regularly hosts the Cherokee Phoenix radio broadcast.

She found her passion for video production while taking part in broadcast media classes at NSU. It was there she co-created a monthly video segment titled “Northeastern Gaming,” which included video game reviews, video game console reviews and discussions regarding influential video games.

While working at the Phoenix she has learned more about her Cherokee culture, saying she is grateful for the opportunity to work for and with the Cherokee people.

In 2014, Stacie won a NativeAmerican Journalists Association award for a video she created while working as an intern for the Phoenix. She was awarded first place in the “Best News Story-TV” category.

Stacie is a member of NAJA.
stacie-guthrie@cherokee.org • 918-453-5000 ext. 5903
Stacie Guthrie started working at the Cherokee Phoenix in 2013 as an intern. After graduating from Northeastern State University with a bachelor’s degree in mass communications she was hired as a reporter. Stacie not only writes for the Phoenix, but also produces videos and regularly hosts the Cherokee Phoenix radio broadcast. She found her passion for video production while taking part in broadcast media classes at NSU. It was there she co-created a monthly video segment titled “Northeastern Gaming,” which included video game reviews, video game console reviews and discussions regarding influential video games. While working at the Phoenix she has learned more about her Cherokee culture, saying she is grateful for the opportunity to work for and with the Cherokee people. In 2014, Stacie won a NativeAmerican Journalists Association award for a video she created while working as an intern for the Phoenix. She was awarded first place in the “Best News Story-TV” category. Stacie is a member of NAJA.

People

BY ROGER GRAHAM
Media Producer – @cp_rgraham
07/25/2017 04:00 PM
TAHLEQUAH, Okla. – Cherokee people make up the majority of contestants in this year’s Cherokee Nation All-Indian Rodeo set for July 29 at the Cherokee County Arena. Of the 190 contestants, 129 of them are Cherokee, and competitors must be citizens of federally recognized tribes. Prize money, jackets and custom saddles will be given to winners in the rodeo’s three divisions. One division consists of team roping and senior team roping. Another division consists of bareback, saddle bronc, breakaway, senior breakaway, calf roping, steer wrestling, bull riding, junior team roping and barrel racing. The third division consists of junior bull riding, junior breakaway and junior barrel racing. Also, peewee barrel racing for children 8 years old and under and mutton busting for children 6 years old are slated. The slack – which is for the “overflow” contestants of calf roping, team roping, barrel racing and steer wrestling who wouldn’t fit in the nightly rodeo performance, will begin at 8 a.m. The evening rodeo will begin at 7 p.m. and is free to the public. The arena is located 3 miles west of Tahlequah on Highway 62. For more information, call Bruce Davis at 918-453-5340 or 918-458-7438.
BY CHANDLER KIDD
Intern
07/24/2017 08:30 AM
TAHLEQUAH, Okla. - Since 2014, the Cherokee Nation has hosted “Stories on the Square” to provide the Tahlequah community with traditional oral storytelling shared by Cherokee and other Native storytellers. This event helps pass down Cherokee oral traditions in downtown Tahlequah each Wednesday morning during the summer months. Tahlequah native Candice Byrd, 28, is Quapaw, Osage and Cherokee. She helps preserve Cherokee storytelling by participating in the event and telling stories such as “Mockingbird” to children and other regular attendees. Byrd earned a bachelor’ degree in film, drama and television from Oral Roberts University in Tulsa and earned a master’s degree at Savannah College of Art and Design in Savannah, Georgia. She has been performing in theater productions since high school, and the subject of her thesis was Native American storytelling. “I created a one-woman show with three stories based on traditional Native American cultures. I took the Cherokee Spider Story, Osage Spider Story and the Wyatt people’s Spider Story,” she said. Byrd became interested in storytelling as a child in grade school. Cherokee storytellers Robert Lewis and Choogie Kingfisher had a profound influence on her storytelling, she explained. Her storytelling career began with the Cherokee Heritage Center. “In 2013 I started working as a villager by playing the flute, being a tour guide, and I began to tell stories there,” she said. Byrd also grew up with her grandmother who told her Quapaw and Osage stories that have helped shape her oral history of Native cultures. She explained that preserving the tradition of storytelling among the Cherokee and other Native tribes gives the people a purpose. “What I like about Cherokee and other Native stories is there isn’t necessarily always a happy ending. For example “Mockingbird” isn’t necessarily a happy story,” she said. “Someone makes a decision to upset the balance of something, and there are consequences to be paid.” To hear Byrd and other storytellers share a piece of Native history, “Stories on The Square” will be offered at 10 a.m. on the lawn of the Cherokee Capital building through July 26. For more information, go to <a href="http://www.visitcherokeenation.com" target="_blank">visitcherokeenation.com</a>.
BY CHANDLER KIDD
Intern
07/18/2017 09:15 AM
PORTLAND, Ore. – Robots and Native Americans usually don’t come to mind as a foundation for novels, but Cherokee Nation citizen and Oklahoma native Daniel H. Wilson has made this possible in his books. Wilson said he enjoys writing science fiction because it allows consistent motifs such as Native Americans, robots and technology to appear in new and creative ways. With his latest novel, “The Clockwork Dynasty,” he said he emphasizes ancient and new technologies. “Growing up in Oklahoma, I have always been fascinated by this idea of cultures clashing and how technology affects the outcome when cultures collide,” he said. “That novel (‘The Clockwork Dynasty’) is about countries and people that are modernizing and adopting new technological ideas on how to survive.” According to its overview, the book “weaves a path through history, following a race of human-like machines that have been hiding among us for untold centuries.” “Present day: When a young anthropologist specializing in ancient technology uncovers a terrible secret concealed in the workings of a three-hundred-year-old mechanical doll, she is thrown into a hidden world that lurks just under the surface of our own. With her career and her life at stake, June Stefanov will ally with a remarkable traveler who exposes her to a reality she never imagined, as they embark on an around-the-world adventure and discover breathtaking secrets of the past…,” the overview states. The book was set for release on Aug. 1 for $26.95 in hardback. Born in Tulsa, Oklahoma, Wilson earned a bachelor’s degree in computer science from the University of Tulsa and a doctorate degree in robotics from Carnegie Mellon University. He wrote “Robopocalypse” and other stories that utilize his childhood experiences in Oklahoma and in the CN. “What I find is my experiences with growing up and where I came from come into my writing naturally. You write what you know. I know Oklahoma because that is the experience I had growing up.” The novel “Robopocalypse” has a strong emphasis on incorporating references to Native Americans and their government, Wilson said. “The novel is basically robots and Indians who end up fighting in central Oklahoma in the Osage Nation, but there are Cherokee characters as well. I wrote it that way because if the federal government failed, there are sovereign governments who might not fail during a robot uprising,” he said. His interest in writing and science fiction novels began while attending Booker T. Washington High School in Tulsa. During high school, he wrote and submitted science fiction stories to pulp magazines. “While studying computer science at the University of Tulsa, I was lucky to gain arts exposure through the honors college,” Wilson said. With “Robopocalypse,” which had its movie rights purchased by director Steven Spielberg, the robots were often futuristic, he said. Wilson changed this in “The Clockwork Dynasty” by looking at history. “Everyone associates robots with cutting edge and new technology, and I was sick of that because human beings have always been obsessed with building machines that replicate ourselves.” Wilson also has an upcoming short story novel called “Guardian Angels and Other Monsters” that contains 15 short stories that have never been published. The theme of the stories is technology being a protector and destroyer, he said. For more information about Wilson, view his social media accounts at Twitter (@danielwilsonpdx), Facebook (<a href="http://www.facebook.com/officialdanielwilson" target="_blank">facebook.com/officialdanielwilson</a>) or his website at danielhwilson.com.
BY KENLEA HENSON
News Writer
07/17/2017 09:00 AM
PARK HILL, Okla. – Dr. Charles Gourd, a Cherokee Nation citizen with a background in nonprofit fundraising and Native American affairs, was recently appointed as the Cherokee Heritage Center’s new director. Gourd is now responsible for overseeing the CHC’s operation as well as preserving the tribe’s collection of documents, artifacts, photos and books. He is also expected to uphold the CHC’s mission to preserve, protect and teach the Cherokee history and culture. “Our primary and major function is to be the archives,” Gourd said. “We have a responsibility to protect our most sacred documents and the preservation and teaching of those for future generations.” Before stepping into the role, Gourd retired from the Oklahoma Indian Affairs Commission, on which he served as the director. He has also worked on economic development projects with Native American tribes. But he said it has always been a goal to return to the CHC, where he worked as a tour guide and dancer in the “Trail of Tears” drama in the late 1960s. “One of the first jobs I ever had was here, and I have always maintained and retained an interest in the heritage center,” Gourd said. “I wanted to give it one shot as the director to make improvements and advance it to its best capabilities.” Born and raised in Tahlequah, Gourd said he became interested in history at an early age. That interest led to a bachelor’s degree in history. He later earned a master’s degree in public school administration from Northeastern State University. “At the time I wanted to teach history and coach basketball, so I immediately got a job teaching history and coaching basketball,” he said. “But I wanted to do more.” Eager to broaden his knowledge, Gourd earned a master’s degree from the University of Oklahoma and a doctorate from the University of Kansas in anthropology, as well as training in entrepreneurship from Babson College in Wellesley, Massachusetts. In 2007, he received the lifetime achievement award for anthropology in non-academic settings from the American Anthropology Association. Gourd was one of only three Native Americans to receive the award. “For the acknowledgment that the award was for, anthropology in non-academic settings, to me was greater than any award they could give,” he said. “Because we didn’t teach anthropology in universities, we went out in the world and worked, and to see that being recognized was great.” He credits the experiences he’s had for eventually leading him to where he wanted to be. “I believe all my background and experiences I have had throughout these years has led me to be ready to take on the responsibility as the new director,” he said. “If I can take all the collected knowledge from the experiences I have had and make them work to make this a better place so we can show the world why we are the most unique people, then I can say I served a good purpose.” Gourd said he intends to work on business plans for the CHC that will create jobs, generate revenue and add more cultural activities to engage visitors. Gourd said one project he and the Cherokee National Historical Society are working on is a new archives building that will house and preserve all of the archives at the CHC. “We have a couple of designs for the building that we are looking at, but it will need all of the environmental controls,” he said. “Some of the stuff we have, like papers, are going to require contained rooms with special gasses to keep it from getting further in degradation.” Gourd said the project is in its planning stages and that the CNHS is working on funding. He said the main question he gets as the new director concerns the old amphitheater that was used for the “Trail of Tears” drama. “This is a project that needs to happen, but there is a lot of maintenance that needs to done,” he said. “The amphitheater was the crowning jewel for the heritage center and Cherokee Nation for years, so our goal is to identify and figure out how to make that a viable function again.”
BY WILL CHAVEZ
Assistant Editor – @cp_wchavez
07/13/2017 08:15 AM
SALLISAW, Okla. – Micah Katelin Harvey recently signed a letter of intent to play basketball for Bacone College in Muskogee in the fall. The 18-year-old Cherokee Nation citizen is the daughter of Neoma Flynn and Gary Flynn, of Sallisaw, and James Harvey Jr. and Kristie Harvey, of Muldrow. She played forward or post on the court at Sallisaw Central High School in Sequoyah County. However, in college, the 5-foot-7-inch freshmen will play guard. Micah said she has always been a good 3-point shooter, but playing post in high school she didn’t have as many chances to shoot from the outside. She said other people have told her another one of her strengths is her toughness. “I’ve always gotten awards for toughness and most charges and my rebounds,” she said. Another one of her strengths, she said, is her free throw shooting. She believes she “got way better” at shooting free throws this year. She thanked Ronnie Duncan, coach of the traveling team War Hoops, for “making her better” as a basketball player. Harvey also has played for the traveling teams NEO Warriors coached by Vince Wofford and the Cherokee Stars coached by Myron Bolin. She also thanked Bolin for “helping her stay on the court” and learning how to be a calmer player. “I also want to thank my mom (Neoma Flynn) for always pushing me,” Micah said. She also will dedicate the upcoming basketball season to her aunt Norma Eli, who is fighting a “long and hard” personal battle. Micah said she began playing basketball in preschool and playing competitively in the fourth grade. After finishing college, her dream is to play in the WNBA. “I want to get stronger and better in college, so maybe someday I can go to the WNBA,” she said. After she finishes playing basketball competitively, Micah said she wants to work for the CN as a physical therapist. She said she plans to work toward a health and physical education degree at Bacone College and then transfer to the University of Oklahoma to study physical therapy. “I’m going to try to work for the (Cherokee) Nation because I know that Redbird (Health Center) in Sallisaw has one physical therapist, and my mom told me we actually need more physical therapists,” she said.
BY STAFF REPORTS
07/12/2017 12:00 PM
CLAREMORE, Okla. – Cherokee Nation citizen Bayleigh Warren is asking the public to cast their votes and help get her ahead of the competition for the Miss Rodeo Oklahoma 2018 title. To support Warren in the People’s Choice Award category, voters must first “like” the Oklahoma Rodeo Pagents Council Inc. Facebook page at <a href="http://www.facebook.com/MissRodeoOK/" target="_blank">www.facebook.com/MissRodeoOK/</a>. After doing so, voters must then “like” Warren’s individual contestant picture in the People’s Choice 2017 album. Voting ends at 5 p.m. on July 17. Should Warren win the overall Miss Rodeo Oklahoma 2018 title, she will represent Oklahoma at December’s Wrangler National Finals Rodeo in Las Vegas.