Cherokee Nation to expand health info exchange to Tulsa area

BY JAMI MURPHY
Former Reporter
05/07/2010 07:13 AM
TULSA, Okla. – The Cherokee Nation is among 47 participants in the Greater Tulsa Health Access Network that will use a 2 million grant to improve patient care by creating better medical information systems.

Representatives of Greater THAN organizations gathered May 5 to announce the Beacon Community Grant, a technology grant from the U.S. Department of Health and Human Services that will be used to develop a community-wide system for sharing patients’ medical records.

According to a White House press release, the sharing of electronic health records should lead to smarter and lower health care costs to Americans.

“…doctors across the country will one day be able to coordinate patient care with the stroke of a key or pull up life-saving health information instantly in an emergency,” the release states.

Melissa Gower, group leader of CN Health Services, said the tribe has been exchanging health information with Greater THAN members for some time and that she is excited CN will be able to extend that sharing to the Tulsa area.

“We refer so many patients to Tulsa for tertiary care,” Gower said. “It’s going to save us money because now we will be able to access that information through the computer so it will decrease the duplication of tests that are ran and the quality of care will be much more efficient.”

Tulsa is one of 15 communities nationwide chosen to receive the grant. Each community chosen has set goals that vary depending on certain needs. For example, according to a press release, Tulsa has an “epidemic of obesity and type 2 diabetes” with the highest rate of cardiovascular disease deaths in the nation.

Greater THAN members plan to use health information technology resources in the area as a foundation to bring doctors, patients, health facilities and programs together to discover ways to make health care a more efficient process.

Dr. David Kendrick, acting coordinator for the Greater THAN, said 11 counties in the area would be covered under the grant and that about 1.600 physicians and other health care providers are expected to participate.

A potential cost savings of 1 million annually was predicted through better monitoring, improved care transitions, increased appropriate referrals for cancer screenings and access to care for those with diabetes. A reduction in preventable hospitalizations and emergency room visits also is expected.

The three-year grant is also expected to create jobs within the health information technology field.
ᏣᎳᎩ

ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᏛᏂᎪᏔᏂ ᎥᏰᎸ ᎠᏂᏃᎮᏍᎬ ᏛᏓᏁᏟᏴᏌ ᎾᎿ ᏔᎳᏏ ᏂᎬᎾᏛ

ᏔᎳᏏ, ᎣᎦᎵᎰᎹ. -- Ꮎ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎠᏁᎳ ᏅᎩᏍᎪ ᎦᎵᏉᎩ ᎢᏯᏂ ᎤᏁᎳᏗᏍᏗᏍᎬ ᎾᎿ ᎤᏔᏅ ᏔᎳᏏ ᎥᏰᎸ ᎠᏂᏃᎮᏍᎩ ᎢᎬᏩᏅᏙᏗ ᎯᎠ ᎾᎡᏔᎳᎣᏛᎸ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏅᏙᏗ ᏔᎳᏚ ᎢᏳᏆᏗᏅᏓ ᎠᏕᎳ ᎤᎾᎵᏍᎪᎸᏔᏅ ᎤᎾᎪᏙᏗ ᎣᏍᏓ ᏓᏂᎨᏘᏴ ᏧᏂᏢᎩ ᎠᎴ ᎤᎪᏛ ᎤᏂᎦᏙᎯᎥᏍᏗ ᏧᎾᏓᏅᏬᏙᏗ ᎯᎢᎾ ᎤᎾᏛᎪᏙᏗ ᎠᏅᏗᏍᎬᎢ.

ᎤᎾᎦᏎᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᎬᏱ ᎠᏂᏙᎾᎢ ᎾᎿ ᎤᏔᏅ ᎾᏃ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏚᎾᏠᏒ ᎠᏂᏍᎬᏘ ᎯᏍᎩᏁ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᏅᏗ ᏰᎡᎠᏓᎣᎾ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᎵᏍᎪᎸᏔᏅ, ᎾᏍᎩ ᎢᏤ ᎠᎦᏙᎲᏍᏗ ᎠᎵᏍᎪᎸᏔᏅ ᎾᏍᎩ ᏂᏓᏳᏓᎴᏅ Ꭽ.Ꮞ ᎤᎾᏓᏢᎬ ᎤᎾᏙᏢᎯ ᎾᎿ ᎥᏰᎸ ᎠᎴ ᎠᏂᏴᏫ ᏗᏂᏍᏕᎸᎯᏙ ᎾᏍᎩ ᏛᏅᏔᏂ ᏛᏃᏢᏂ Ꮎ ᏍᎦᏚᎩ ᏂᎬᎾᏕᎾ ᎠᎯᏗᎨ ᎾᏍᎩ ᏧᏂᏢᎬ ᎠᏂᏴᏫ ᏂᎦᏓ ᏗᎪᏪᎸ ᏚᏂᎾᎥᎢ.

ᏓᎾᏓᏙᎵᏤᎲ ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎦ ᏗᏓᏁᎸ ᎪᏪᎵ ᏗᎪᏪᎵ ᏚᏂᏲᏒ, Ꮎ ᏓᎾᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎬ ᎾᎿ ᏂᎦᏓ ᏗᎪᏪᎵ ᏴᏫ ᏄᏍᏛ ᎠᏥᎪᎵᏰᎥ ᏗᎪᏪᎵ ᎾᏍᎩ ᏫᏛᏟᎶᏟ ᎪᏟᏍᏗ ᎠᎴ ᎦᏲᏟᎨ ᎥᏰᎸ ᎠᎾᏓᎪᎵᏰᎢᏙᎲ ᏓᎵᎬᏩᏢᏍᎬ ᎠᎭᏂ ᎠᎹᏰᏟ.

“…….. ᎠᏂᎦᏅᎦᏓ ᏂᎬᎾᏛ ᎠᎭᏂ ᏌᏊ ᎢᎦ ᎡᎵᏊ ᎢᏧᎳᎭ ᏗᎬᏩᏂᎵᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏧᏂᏢᎩ ᏚᎾᎦᏎᏍᏛ ᏓᏂᏍᏕᎵᏍᎬ ᏃᏊ ᏳᎾᏐᏅᏍᏔᏂ ᎠᎴ ᏳᏂᎾᏌᏁᏏ ᎾᎿ ᏴᏫ ᎬᏅ ᎬᏩᏂᏍᎶᎸᏗ ᎧᏃᎮᏍᎩ ᏄᏟᏍᏛ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᎵᏍᏗᏍᎬᎢ,” ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎧᏃᎮᏍᎩ ᏂᎬᏅᎢ.

ᎷᎡᎵᎢᏍᏍᎠ ᏥᎣᎳᎡᏛ, ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏗᏘᏂᏙᎯ ᎾᎿ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎥᏰᎸ ᎠᎾᏓᏍᏕᎩᏍᎩ, ᎤᏛᏅ ᎾᎿ ᎠᏂᎳᏍᏓᏢ ᎤᎾᎴᏅ ᏓᎾᏓᏁᏟᏴᎡᎭ ᎤᎾᏅᏔᏅ ᎾᎿ ᎤᏔᏅ ᎾᏃ ᎠᏁᎳ ᎤᏓᎴᏅᎭ ᎠᎴ ᎣᏣᎵᎮᎵᎪ ᎾᏍᎩᏃ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎡᎵᏊ Ꮓ ᏛᏙᏯᏅᎯᏓ ᏓᎾᎵᏍᏕᎵᏍᎬ ᎾᎿ ᏔᎳᏏ ᎬᎾᏕᎾ.

“ᎤᏂᎪᏙ ᏃᏊ ᎾᎿ ᏫᏙᏥᏌᏙᏯᏍᎪ ᏔᎳᏏ ᎾᎿ ᎤᎵᏍᎨᏓ ᎨᏒ ᏧᏂᏢᎩ ᏓᏂᏍᏕᎵᏍᎬ,” ᎠᏗᏍᎬ ᏥᎣᎳᎡᏛ. “ᏙᎯᏳᏃ ᎠᏕᎳ ᏓᎾᎵᏏᏅᏗ ᎾᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎡᎵᏊ ᎬᏩᏂᎩᏍᏓ ᎠᏓᏃᎯᏎᎯ ᎠᎦᏙᎲᏍᏗ ᎠᏍᏆᏂᎪᏗᏍᎩ ᎠᏅᏗᏍᎬ ᎠᎴ ᎦᏲᏟᎨ

ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎾᏍᎩ ᏕᎨᎦᏟᎶᏗᏍᎬ ᎠᏂᏴᏫ ᎠᏂᏰᎸ ᎾᏍᎩ ᎤᏟᏍᏗᎨ ᎠᎴ ᎤᏍᎪᏍᏗᎨ .ᏂᎦᏓ ᎬᏩᏂᎪᏛᏓ ᏄᏍᏗᏓᏅ ᎠᏰᎸ ᎭᏫᎾ.”

ᏔᎳᏏ ᎾᎿ ᏍᎩᎦᏚ ᏗᏍᎦᏚᎩ ᏂᎬᎾᏛ ᎠᏰᎵ ᎤᎾᏑᏰᏌ ᎤᏂᎩᏍᏗ ᎾᎿ ᎤᎾᏓᏁᏗᎢ. ᏌᏊᎭ ᏍᎦᏚᎩ ᎤᏑᏰᏌ ᎠᎴ ᎤᎾᏎᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᎪᏩᏗᏍᎬ ᎤᏂᏂᎬᏎᎲᎢ. ᏱᏓᏟᎶᏍᏔᎾ, ᎧᏃᎮᏍᎬ ᎾᎿ ᎪᏪᎵᎢ, ᏔᎳᏏ ᎯᎠ ᏂᎦᎵᏍᏔᏅᏍᎦ “ᎤᏂᎪᏓ ᎠᏂᏴᏫ ᏗᎾᎳᏦᎯᏓ ᎠᎴ ᏔᎵ ᎪᏪᎳ ᎧᎵᏎᏥ ᎤᏁᎭ” ᎾᏍᎩ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᎾᎿ ᏚᎾᏓᏅᏛ ᎠᎴ ᎤᏂᎩᎬ ᏚᎾᏓᏂᎸ ᎾᏍᎩ ᏓᏂᏲᎱᎯᏍᏗᏍᎬ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᎠᎭᏂ ᎠᏰᎵ.

ᎤᎪᏛ ᎾᎿ ᎠᏁᎳ ᏚᏄᎪᏛ ᎤᏅᏙᏗ ᎥᏰᎸ ᏙᎯ ᎧᏃᎮᏍᎩ ᎢᏤ ᎠᎦᏙᎯᎲᏍᏗ ᎠᏍᏆᏂᎪᏗᏓᏅ ᎾᎿ ᎬᎾᏕᎾ ᎤᏂᏩᏛᏓ ᎤᏂᎲ ᎤᏂᏲᎯᏍᏗᎢ ᎠᏂᎦᎾᎦᏘᎢ, ᏧᏂᏢ ᎨᏒ, ᎾᏍᎩ ᏔᏳᏍᏗ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏕᎪᏢᏒ ᎠᎴ ᏚᎾᏓᏡᎬ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎤᏃᎷᏩᏛᏗ ᏚᏙᏢᏒ ᎢᎦᎬᏗ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᏴᏫ ᎠᏰᎸ ᎤᏟᏍᏗᎨ ᎢᎬᏩᎵᏍᏙᏗᎢ.

ᏐᏛ. ᏐᎠᎥᎢᏗ ᎧᎡᎾᏗᏛᎢᏓᎸ, ᎦᏙᎩ ᏗᏎᎮᎵᏙ ᎾᎿ ᎤᏔᏅ ᎾᏃ, ᎤᏛᏅ ᏌᏚ ᏗᏍᎦᏚᎩ ᎾᎿ ᎬᎾᏕᎾ ᎾᏍᎩ ᎫᏢᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩᎾ ᎤᎾᎵᏍᎪᎸᏔᏅ ᎠᎴ ᎾᎿ 1.ᏜᏄᏄ ᎠᏂᎦᎾᎦᏘ ᎠᎴ ᎠᏂᏐᎢ ᎥᏰᎸ ᏙᎯ ᎤᎾᎦᏎᏍᏗ ᏗᏂᏍᏕᎸᎯᏙ ᎾᏍᎩ ᏛᏁᎳᏗᏙᎸ.

ᏦᎯᏳ ᎤᏙᏢ ᎯᎠ ᏓᎵᎬᏩᏢᏍᎬ ᏌᏚ ᎢᏳᏆᏗᏅᏓ ᏂᏓᏕᏘᏴᎯᏒ ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏕᎶᎰᏒ ᎯᎠ ᎠᏅᏗᏍᎬᎢ, ᏓᏤᏢ ᏗᎬᏩᏂᏍᏕᎸᎯᏓᏍᏗ ᎢᎬᏩᎾᏛᏗ, ᎤᏂᏁᏉᏍᏗ ᎤᏂᎷᏤᎯ ᏙᏗᏂᏐᏙᏯᏍᎬ ᎾᎿ ᎠᏓᏰᏍᎩ ᏧᏂᏢᎩ ᎨᏥᎪᎵᏰᏍᎬ ᎠᎴ ᎤᏂᏱᎸᏍᏓ ᏧᏂᏍᏕᎸᏗ ᎾᏍᎩ ᎧᎵᏎᏥ ᏧᏂᏢᎩ. ᎡᎳᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ ᎡᎵ ᎬᏲᏍᏙᏗ ᏧᏂᏢᎩᎢ ᎠᎴ ᎤᏟᏍᏗ ᎠᏂᎷᎩ ᏕᎧᏅᏑᎸ ᏗᏂᏩᏛᎯᏙ ᎠᏎ ᏅᏓᎬᎵᏍᏔᏂ.

ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏦᎢ ᏧᏕᏘᏴᏓ ᏧᏂᎩᏍᏓ ᎨᏒ ᎤᎾᎵᏍᎪᎸᏔᏅ ᏥᏓᎦᎷᏥ ᏛᏠᏅᏓᏗ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎤᏙᏢᏗ ᎾᏍᎩᎾ ᏙᎯ ᎥᏰᎸ ᎠᏓᏃᎯᏎᎯ ᎪᏪᎸ ᎢᏤ ᎠᎦᏙᎲᏍᏗᎢ.

Health

BY STAFF REPORTS
01/19/2021 01:45 PM
To keep tradition, tribal leaders, nurses, ...

BY CHAD HUNTER
Reporter
01/13/2021 04:53 PM
The Cherokee Nation ha...

BY CHAD HUNTER
Reporter
01/13/2021 09:02 AM
Tribal officials say coro...

BY CHAD HUNTER
Reporter
01/12/2021 09:05 AM
Construction of first triball...

BY STATEPOINT MEDIA
01/08/2021 04:25 PM
The fifth leading cause of death in the U.S....

BY ASSOCIATED PRESS
01/08/2021 11:41 AM
A proposed rule would eliminate a requirement that paren...