CN EMS offers CPR/first aid classes

BY JAMI MURPHY
Former Reporter
06/13/2011 06:21 AM
Video with default Cherokee Phoenix Frame
Main Cherokee Phoenix
Paramedic Martin Webb explains to Erika Lloyd how to give compressions and mouth-to-mouth using a mouth guard during a June 1 cardiopulmonary resuscitation/first aid class at the Cherokee Nation Emergency Medical Service building in Tahlequah, Okla. JAMI CUSTER/CHEROKEE PHOENIX
TAHLEQUAH, Okla. – Cherokee Nation Emergency Medical Service officials offer a free weekly cardiopulmonary resuscitation/first aid class at the EMS building located at Bald Hill Road and 62 Highway, just north of the Tribal Complex.

EMS paramedic Mark Bighorse said he conducts a class no matter how big the class size is. One week, he said, he had about 28 people take the class.

“It depends on what week it is. We have an adult CPR/first aid full class and retraining class. We also have a pediatric first aid/CPR class,” he said.

CN EMS offers one class per week throughout the year.

“Once they take class here, it’s through the American Heart (Association). We use their curriculum. It’s a two-year card certification,” Bighorse said. “They should take it, at least review the material every six months to just refresh their memory.”

Bighorse said CPR has changed over the years. He said that the most significant change is that compressions have been determined to be just as effective if one isn’t comfortable give mouth-to-mouth.

“Its changed throughout the years…the very first time I took a class back in 1978 there was a different set of numbers for each age group and now they try to standardize everything,” he said. “It’s 30 compressions within 18 seconds and then give two breaths if you need or choose to do so.”

He said the AHA’s big push is to get as many people the knowledge as possible.

“They find out at least 70 percent of the population, they don’t take a CPR class, and if they did, if something ever happened there is actually an 80 percent chance of doing some good and getting that person back starting immediate CPR,” he said.

One of the bigger concerns with many who learn CPR is the fear of catching a disease if one gives mouth-to-mouth. Bighorse said there is a small chance one can contract a disease.

“HIV is hard to catch, but probably the person if they do catch something it may be like hepatitis B or C if there is blood involved, TB, meningitis. There is always a chance in catching something, and if it’s an immediate family, mouth-to-mouth is preferable. Anybody after that it’s going to be up to them,” he said.

Tahlequah resident Erika Lloyd works at Toy Chest Learning Center and is required to be certified in CPR and first aid.

“For licensing, you have to take it. But it also helps you when you have an emergency,” Lloyd said. “If you have taken the training behind you, you don’t panic like you would if you have no training. A lot of times when people get hurt they panic more than they take care of themselves and if they know what they need to do for other people and something happens…so then they will not totally panic.”

Lloyd said so far she hasn’t had to use her CPR training.

“I know the basics, but I used it for head injuries, or cuts or scrapes or something, but I haven’t had broken legs and I haven’t had strokes and I haven’t had stopped breathing…so (that’s) nice.”

She has taken CPR/first aid classes for about 40 years now and said over the years it has become a “whole lot more friendly.”

“Since they are concentrating on the compressions rather than the mouth-to-mouth breathing more people are likely to try doing it,” she said.

jami-custer@cherokee.org ? 918-453-5560
ᏣᎳᎩ

ᏓᎵᏆ, ᎣᎦᎵᎰᎻ.— ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎤᏟᏓ ᏅᏬᏘ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎠᎾᎵᏍᎪᎸᏗ ᎠᏎᏊ
ᏏᏅᏓ ᏂᏕᎦᎵᏍᏔᏁᎬᎢ ᎩᎶ ᏧᏄᎸᎲᏍᎪ ᎤᏬᎳᏕᏍᏗ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᎵᏍᏓᏁᎸ ᏥᎨᏐ
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᎾᏬᎳᏕᏍᏗ ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎪ ᎯᎠ ᏓᏂᏍᏕᎵᏍᎪ/ᎢᎬᏱ ᏗᏂᏍᏕᎵᏍᎩ
ᏓᎾᏕᏲᎲᏍᎪ ᎾᎿ EMS ᎤᎾᏓᏁᎸ ᎾᎿ ᎤᎨᏬᏗ ᎦᏚᏏ ᎦᏅᏅ ᎠᎴ ᏑᏓᎵᏍᎪ ᏔᎵ
ᎪᏪᎳ ᎤᏔᎾ ᎦᏅᏅᎢ, ᎾᎿ ᎤᏴᏢ ᎢᏗᏢ ᏣᎳᎩᎯ ᎠᏰᎵ.
EMS ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ Mark Bighorse ᎤᏛᏅ ᎾᎿ ᏓᏕᏲᎲᏍᎪ ᏱᎾᏂᎠᏮ ᏳᏂᎷᏣ
ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎪ ᏌᏊ ᏒᎾᏙᏓᏆᏍᏗ, ᎤᏛᏅ, ᏔᎵᏍᎪ ᏧᏁᎳ ᎾᏂᎥ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ
ᎤᏂᎷᏤ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎤᎬᏩᏟ.

“ᎢᏳᏍᏗᏛ ᏒᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᎨᏒ ᎣᏣᎦᏎᏍᏗᏍᎪ. ᏧᎾᏔᏂ CPR/ᎢᎬᏱ ᏗᏂᏍᏕᎵᏍᎩ
ᎠᏂᎧᎮᎪ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎠᎴ ᎠᎾᏕᎶᏆᎢᏏᏍᎩ ᎾᏍᏊ ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎪ.
ᎠᎴᏗᏍᏊ ᏅᏬᏘ ᎠᎴ ᏳᎾᏛᏁᎵᏓᏍᏗ. ᏧᏂᏍᏕᎸᏗ ᏗᏂᏲᏟ ᎠᎴ ᏧᎾᏍᏗᎢ ᎾᏍᎩ ᎤᏠᏯ
ᎦᎸᎳᏗᏢ ᏥᎪᏪᎳ ᏧᎾᏔᏂ ᏧᏂᏍᏕᎸᏙᏗ ᎤᎬᏩᏟ,” ᎤᏛᏅᎢ.

ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ EMS ᎠᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎪ ᏌᏊ ᎢᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᏒᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᎨᏒ ᎾᎿ
ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒᎢ. “ᎾᏍᎩᎾ ᏱᏚᎾᏕᎶᏆᎣᏂ ᎠᎭᏂ, ᎯᎠᏃ ᏄᏩᏃ ᎠᎹᏱᏟ ᎤᎾᏫ (ᏚᎾᎵᎪᏛᎢ). ᎾᏍᎩᏃ ᏧᎾᏤᎵ ᏗᏕᏲᏙᏗ ᏙᏨᏗᏍᎪᎢ. ᎾᏍᎩᏃ ᏔᎵ ᏧᏕᏘᏴᏓ ᏱᏚᎾᏕᎶᏆᎢ ᎠᏆᏂᏲᏍᏗ ᎠᎾᏓᏅᏁᎭᎢ ᎠᏓᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎯ ᎾᏍᎩᎾ ᏗᏍᏕᎸᎯᏓᏍᏗ ᎠᏂᏴᏫ,” ᎠᏗᏍᎬ Bighorse. “ᏙᎯᏳᏃ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ, ᎾᏍᏆᎢᎴᏱ ᏱᏓᏂᎪᎵᏰᎢᏏᏏ ᏗᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ᎾᎿ ᏑᏓᎵ ᎢᏅᏓ ᎢᏳᏓᎵ ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏅᏓᏗᏍᏗᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᎠᏂᎦᏔᎲᎢ.”

Bighorse ᎠᏗᏍᎬ CPR ᎤᏓᏁᏟᏴᏌ ᎾᏍᎩ ᏓᏕᏘᏴᎯᏒᎢ. ᏭᎪᏛ ᎤᏓᏁᏟᏴᏓ ᎨᏒ
ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏁᏥ ᏓᎾᏐᏅᏍᏗᏍᎬ ᎤᏠᏯᏊ ᎾᎿ ᎠᏂᎰᎵ ᎤᏃᎴ ᏥᏓᏅᏗᏍᎪᎢ
ᏥᏓᎾᏦᏔᏍᎪ ᎤᏃᎴ ᎠᎵᏍᏕᎵᎡᎩ ᎤᏬᎳᏕᏍᏗ ᏴᏫ.
“ᎤᏓᏁᏟᏴᏓ ᏧᏩᎪᏔᏅᏒᎢ….. ᎢᎬᏱ ᎠᏯ ᏥᏓᏆᏕᎶᏆᎥ ᎾᎿ ᏐᏁᎳᏚ ᎢᏍᎪᎯᏧᏈ
ᎦᎵᏆᏍᎪ ᏧᏁᎳ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ ᎾᎿ ᏧᏓᎴᎾᎢ ᏗᏎᏍᏗ ᏥᎨᏒ ᎾᎿ ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᎨᏒ
ᏃᏊᏃ ᏥᎩ ᏄᏓᎴ ᎢᎬᏁᎸ ᎢᎩ,” ᎤᏛᏅᎢ.
“ᏦᏍᎪᎯ ᎢᏗᏐᏅᏍᏔᏅ ᎨᏒ ᎾᎿ ᏁᎳᏚ ᏯᏛᎵᏛ ᎠᎴ ᏔᎵ ᏳᏬᎳᏕᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏎ
ᏳᏂᎬᎦ ᎠᎴ ᏱᏣᏒᏰᏌ ᎢᏣᏛᏗᎢ.”

ᎤᎪᏛᏃ ᎯᎠ AHA’s ᎠᏂᏐᏙᏯᏍᎩ ᎾᏂᎥ ᎠᏂᏴᏫ ᏧᏁᏲᏗ ᎤᎾᏕᎶᏆᏍᏗᎢ.
“ᎤᎾᏕᎶᎰᏒ ᎾᎿ ᏯᏛᎾ ᎦᎵᏆᏍᎪ percent ᎢᎦ ᎠᏂᏴᏫ ᎠᏁᎲᎢ, ᏝᏃ ᏱᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎪ
ᎯᎠ CPR ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎬᎢ, ᎢᏳᏃ ᎾᏍᎩ ᏱᏄᎾᏛᏁᎵ, ᎪᎱᏍᏗ ᏴᎦᎵᏍᏓ ᎢᎸᏢ ᎠᏁᏙᎲ ᎾᏍᎩ ᏁᎵᏍᎪᏧᏁᎳ percent ᎢᎦ ᏳᏂᏍᏕᎳ ᎡᎵᏊ ᎬᏩᏍᏕᎸᏗ ᏱᎩ ᎾᎿ ᎤᏕᎶᏆᎥ ᎬᏩᏙᏗ ᏱᎩ ᎾᎿ CPRᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ.
ᏌᏊᏃ ᏭᏔᏅ ᎣᎦᏓᏅᏖᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᎪᏛ ᎠᎾᏕᎶᏆᏍᎬ ᎯᎠ CPR ᎾᎿ ᎥᏳᎩ
ᎬᏩᏂᏠᎯᏍᏗ ᏱᎩ ᎾᎿ ᎠᏂᎰᎵ ᎠᏅᏗᏍᎬᎢ. Bighorse ᎤᏛᏅ ᏙᎯᏳ ᎢᎸᏢ ᎩᎶ ᎥᏳᎩ
ᏳᏠᎯ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎥᏳᎩ ᎤᏪ ᏱᎩ.
“HIV ᎨᏒ ᏍᏓᏱ ᎤᏓᏠᎯᏍᏗᎢ, ᎣᏤᎵᏍᎬᏃ ᎢᏳ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏓᏠᎯᏍᏗ ᏱᎩ ᎯᎠ ᏱᎦ
ᎾᏍᎩ hepatitis B ᎠᎴ C ᎾᏍᎩᎾ ᎩᎦ ᏳᏗᏠᏯᏍᏗ, TB, ᎠᎴ meningitis. ᏙᎯᏳᏃ
ᎪᎱᏍᏗ ᎬᏩᏓᏠᎯᏍᏗ ᎢᎦ, ᎠᎴ ᎢᏳ ᏏᏓᏁᎸ ᏱᎦ, ᎥᎰᎵ ᎬᏙᏗ ᏳᎪᏓ. ᏃᏊᏃ ᏄᏓᎴ
ᏨᏌᏊ ᏗᏧᎪᏙᏗ,” ᎤᏛᏅᎢ.

ᏓᎵᏆ ᎦᏁᎳ Erika Lloyd ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎰ ᎾᎿ Toy Chest ᎤᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎠᏰᏟ ᎠᎴ
ᎾᏍᏊ ᏧᏂᏅᏓ ᎠᏆᎾᏲᏍᏗ ᎾᎿ ᎤᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎯ ᎾᎿ CPR ᎠᎴ ᎢᎬᏱ ᏯᏛᏁᏗ.
“ᎠᏓᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎯ ᎠᏆᏂᏲᏍᏓ ᎦᏅᏓ, ᎠᏎ ᎦᏅᏓ. ᎠᏎᏃ ᏣᏍᏕᎵᏍᎪ ᎾᏍᎩᎾ ᎤᏟᏍᏗ
ᏯᏛᏗ ᏱᏄᎵᏍᏔ.,” ᎠᏗᏍᎬ Lloyd. “ᎢᏳᏃ ᎦᏳᎳ ᏗᏣᏕᎶᏆᎥ ᏱᎩ ᎦᏳᎳ, ᏝᏃ
ᏱᎬᏓᏍᎦᏍᏓᏏ ᎾᏃ ᏗᏕᎶᏆᎥ ᏂᎨᏒᎾ ᏱᎩ. ᎤᎪᏛᏃ ᎠᏂᏴᏫ ᎪᎱᏍᏗ ᏧᎾᎵᏍᏓᏁᎭ
ᎤᎪᏛ ᎤᏂᏍᎦᏍᏓᏁᎭ ᎢᏳᏃ ᏳᎾᏅᏓ ᏳᎾᏛᏁᎵᏓᏍᏗ Ꮭ ᏱᎬᏩᏂᏍᎦᏍᏓᏏ.”

Lloyd ᎠᏗᏍᎬ ᎾᎿ Ꮭ ᎤᏔᏅ ᏱᎩ ᎾᎿ ᎤᎵᎩᏐᏔᏅ Ꮎ CPR.
“ᎠᏆᏅᏓ ᎠᎬᏱ ᎠᎴᏅᏙᏗ, ᎠᏮᏔᏅ ᎾᎿ ᏗᏂᏍᎪᎵ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᎾᎵᏍᏓᏁᎸ, ᎠᎴ
ᎤᏓᏰᎳᎸ, ᎠᎴ ᎤᏍᏛᎪᏍᏔᏅ ᎾᏍᎩ ᏳᏍᏗᏓᏂ, ᎠᏎᏃ Ꮭ ᎦᏅᏍᎨᏂ ᎤᎵᏍᏆᎵᏎᎸ ᎠᎴ
ᎤᏂᎸᏓᎸᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᎤᎴᏫᏍᏔᏅ ᎧᏬᎳᏕᏍᎬ…. ᎣᏏᏊ.”

ᎤᎩᏌᏃ ᎾᎿ CPR/ ᎢᎬᏱ ᏯᏛᏁᏗ ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎬ ᎾᎿ ᏅᎩᏍᎪ ᎾᏕᏘᏯ ᎠᎴ ᎾᏍᎩᎾ
ᏓᏕᏘᏴᎯᏏᏒ ᎤᎪᏓ ᎠᎯᏗᎬ “ᎤᏓᏅᏔᏊ ᎨᏐᎢ.”
ᏙᎯᏳᏃ ᏣᎾᎦᏎᏍᏗ ᎾᎿ ᎠᏅᏐᏅᏍᏙᏗ ᎤᎪᏛ ᎾᏃ ᏗᏂᎰᎵ ᎬᏙᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᎪᏛ
ᎠᏂᏴᏫ ᎠᎾᎦᏎᏍᏗᏍᎬᎢ,” ᎤᏛᏅᎢ.


Health

BY COREY JONES
Tulsa World
01/21/2021 11:20 AM
The state’s latest epidemiology report showed t...

BY CHAD HUNTER
Reporter
01/20/2021 02:38 PM
The goal is to provide phy...

BY STAFF REPORTS
01/20/2021 01:10 PM
It includes teachers, child care and H...

BY COREY JONES
Tulsa World
01/20/2021 11:19 AM
Gov. Kevin Stitt made the pronouncement during a news confe...

BY STAFF REPORTS
01/19/2021 01:45 PM
To keep tradition, tribal leaders, nurses, ...

BY CHAD HUNTER
Reporter
01/13/2021 04:53 PM
The Cherokee Nation ha...