Kimble crowned new Miss Cherokee

BY JAMI MURPHY
Former Reporter
08/31/2011 06:59 AM
Main Cherokee Phoenix
Outgoing 2010-2011 Miss Cherokee Brooke Hudson passes the Miss Cherokee title to the newly crowned Sidney Kimble during the Miss Cherokee Leadership Competition Aug. 27. Kimble will serve as the Cherokee Nation’s 2011-2012 Miss Cherokee and will also receive a $3,000 education scholarship. COURTESY PHOTO
TAHLEQUAH, Okla. – Tahlequah resident Sidney Kimble was crowned the new Miss Cherokee 2011-2012 at the Miss Cherokee Leadership Competition on Aug. 27 at the Cornerstone Fellowship Church in Tahlequah. As the new Miss Cherokee, she will represent the tribe throughout the year as an ambassador.

“To be chosen, it’s an honor I cannot express how much gratitude I feel,” Kimble said. “I don’t even have the words to describe what it means to me that the Nation trusts me enough to hold this title.”

Kimble, 19, is a sophomore at Northeastern State University in Tahlequah, and is considering a major in psychology.

“I’ve always had an interest, a strong heart for helping those in need,” she said. “It’s a very important characteristic for young people to have and even older people.”

Her platform during the competition was the “importance of community involvement.”

She added that winning the competition would give her a way to give back to her community and her tribe.

“I plan to help by going out not only to big communities, but smaller communities as well and give young kids the opportunity to see that they can accomplish their dreams just as I have,” she said.

Kimble is the daughter of Erb and Edna Kimble.

As a high school student, Kimble was involved in several organizations and held leadership roles. She was the president of her high school senior class, a member of the National Honor Society, a member of Cherokee Club and was chosen for Who’s Who Among Native American Students.

Kimble is actively involved in sports and volunteers in her community.

“Throughout some point in your life somebody has given something to you so it’s important to give back to them. That’s a community,” she said. “My definition of a community is lending a helping hand when somebody needs it.”

Kimble and five other contestants were judged by a panel of experts in several categories, including interviewing skills, platform presentation, cultural presentation, social skills, tribal knowledge and their use of the Cherokee language.

According to Cherokee Nation Communications, Kimble demonstrated her leadership abilities during the competition by speaking Cherokee throughout her entire introduction, focusing on community involvement during her platform presentation and demonstrating to the audience and judges how to make corn husk dolls.

Kimble will receive a $3,000 scholarship and will serve as a goodwill ambassador and messenger to promote the government, history, language and culture of the Cherokee people, according to CN Communications.

Jaime Dry, 21, of Locust Grove was selected as first-runner up and will receive a $2,000 scholarship. Dry is the daughter of Johnny and Flora Dry. She is a senior at NSU and majors in American Indian Studies. Her platform was “encouraging education in both culture and academics.”

“It’s important for Native American youth to succeed both culturally and academically,” Dry said. “So that they can go out to anywhere in the world and succeed and maintain their tribal identity.”

Candice Byrd, 22, of Tulsa was second runner-up and will receive a $1,000 scholarship. She is the daughter of Joe Byrd and Suzanne Moore. She just recently graduated from Oral Roberts University in Tulsa where she majored in Drama Television and Film. Her platform for the competition was “cultural preservation.”

“I chose it because I recently attended a language conference and I just really saw the importance of preserving the culture…it just really hit home for me. I thought also that I had a good presentation to tie in with that platform,” she said.

Her presentation was a hymn sung in Cherokee.

Kimble will make her first public appearance as Miss Cherokee during the State of the Nation Address Sept. 3 at the 59th Cherokee National Holiday.

jami-custer@cherokee.org • 918-453-5560
ᏣᎳᎩ

ᏓᎵᏆ, ᎣᎦᎵᎰᎻ.--- ᏓᎵᏆ ᎦᏁᎳ Sidney Kimble ᎠᏥᏍᏚᎳᏅ ᏣᎳᎩ ᎠᏔ ᎾᎿ ᏔᎵ ᏯᎦᏴᎵ ᏌᏚ ᎠᎴ ᏔᎳᏚ ᏚᏕᏘᏴᏌᏗᏒ ᎾᎿ ᏣᎳᎩ ᎠᏔ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎬᎢ ᎦᎶᏂ ᏔᎵᏍᎪ ᎦᎵᏉᎩᏁ ᎾᎿ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᎤᏅᏏᏅᏯ ᏧᎾᏓᏟᏐᏗ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᏓᎵᏆ. ᎯᎢᏃ ᎢᏤ ᏣᎳᎩ ᎠᏔ, ᎯᎢᏃ ᏛᏂᎨᏌ ᏑᏕᏘᏴᏓ ᎾᎿ ᎠᏂᎳᏍᏓᏢ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏁᎯ.

“ᏳᎾᏓᏑᏰᏏ ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ, ᎦᎵᎡᎵᎬ Ꮭ ᏱᎦᏥᏃᎲᎵ ᎢᎦ ᎦᎵᎡᎵᎬᎢ, ᎠᏗᏍᎬ Kimble. “Ꮭ ᏯᏆᏅᏔ ᏯᎩᏪᏍᏗ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏮᏅᏗ ᎨᏒ ᎾᎿ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎰᏩ ᎠᏂᏰᎸᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏣᎳᎩ ᎦᏔ ᏯᏆᎵᏍᏙᏗᎢ.”

Kimble ᏐᏁᎳᏚ ᎢᏳᏕᏘᏴᏓ, ᏍᎪᎯᏁ ᏗᎦᏂᏙᎯ ᎾᎿ ᎤᏴᏢᎧᎸᎬ ᎢᏗᏢ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎾᎿ ᏓᎵᏆ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᎤᎾᎢ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ ᎤᏚᎵ psychology.

“ᏂᎪᎯᎸ ᎤᎵᏍᎬᏗ ᎾᏆᎵᏍᏓᏁᎲ, ᎤᏟᏂᎩᏓ ᎾᏆᎵᏍᏓᏁᎲ ᎦᏥᏍᏕᎸᏗ ᎾᎿ ᎤᏂᏂᎬᎦ,” ᎤᏛᏅ. “ᎢᎦ ᎤᎵᏍᎨᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏔᏄᏣ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᏓᏅᏖᏗ ᎠᎴᏗᏍᏆ ᎤᎪᏛ ᎢᏳᏕᏘᏴᏓ ᎠᏴᏫ.”

ᏚᎳᏏᏛᏃ ᎯᎠ ᎠᏙᎩᏯᏍᎬ “ᎤᎵᏍᎨᏗᏴ ᎾᎿ ᏍᎦᏚᎩ ᏗᏓᏅᏖᏗ ᎨᏒᎢ.”
ᎯᎢᏃ ᏄᏪᏒ ᎯᎢᎾ ᏧᎦᏓᏒᏂ ᎡᎵᏊ ᎢᎦᎦᏥᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᎴ ᎠᏂᎳᏍᏓᏢᎢ.

“ᏓᏊᎪᏛ ᎾᎿ ᎦᏥᏍᏕᎸᏗ ᏝᏃ ᏧᏔᎾᏊ ᎤᏩᏌ ᏗᏍᎦᏚᎩ, ᎾᏍᏊᏍᎩᏂ ᏧᏍᏗᏍᎦᏚᎩ ᎠᎴ ᎦᏥᏁᏗ ᏗᏂᏲᏟ ᎤᏂᎪᏩᏛᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏠᏯ ᎢᎬᏩᎾᏛᏗ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᎾᏓᏅᏖᏍᎬ ᎾᏍᎩᏯ ᎠᏯ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ.

KimbleᏃ ᏧᎦᏴᎵᎨ Erb ᎠᎴ Edna KimbleᎢ.
ᎾᎿᏃ ᎦᎸᎳᏗ ᏗᏂᏂᏙ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᏥᏓᏕᎶᏆᏍᎬ ᏂᎪᎯᎸ ᎤᎵᏠᏯᏍᏛ ᎠᎴ ᎨᎳᏗᏙᎲ ᏚᎾᏓᏡᎬ ᎠᎴ ᏗᏓᏘᏂᏙ ᎢᏳᏛᏁᏗ ᎤᏪᎲᎢ. ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᎾᎿ ᏔᎳᏚᏏᏁ ᏥᏕᎦᏂᏙᎲᎢ, ᎨᎳ ᎨᏒ ᎾᎿ ᏂᎬᎾᏛ ᎨᏥᎸᏉᏓ ᎤᎾᏓᏡᎬ, ᎨᎳ ᎨᏒ ᏣᎳᎩ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᎠᎴ ᎠᎦᏑᏰᏒ ᎾᎿ ᎦᎪ ᎦᎢ ᎾᎿ ᎠᏁᎯᏯ ᎠᎹᏰᏟ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ.

Kimble ᎠᎦᏟᏯ ᎨᏒ ᎾᎿ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎬ ᎠᎴ ᏣᎾᏓᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎪ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎾᎿᏂ ᏍᎦᏚᎩ.

“ᎢᎸᏢ ᎭᎴᏂᏙᎲ ᎨᎶ ᎪᎱᏍᏗ ᏣᏁᎳ ᎾᏍᎩᏃ ᎤᎵᏍᎨᏓ ᎨᏐ ᎥᏣᏓᏁᏗᎢ. ᎾᏍᎩᏃ ᏍᎦᏚᎩ,” ᎤᏛᏅᎢ. “ᏄᏍᏛ ᎪᎵᎬ ᎾᎿ ᏍᎦᏚᎩ ᎾᏍᎩ ᏂᎪᎯᎸ ᎠᏛᏅᎢᏍᏗ ᏳᎵᏍᏙᏗ ᎠᏍᏕᎸᏗ ᎩᎶ ᎤᏂᎬᎬᎢ.”

Kimble ᎠᎴ ᎯᏍᎩ ᎤᏂ ᎠᏂᏐᎢ ᎤᎾᏓᎪᎾᏛᏔᏅ ᏚᏄᎪᏔᏅ ᎾᎿ ᎤᎾᏅᏔᏂ ᎠᏂᏅᎢ ᎢᎸᏍᎩ ᏳᏓᎴᎢ, ᎠᏠᏯᏍᏗ ᎠᏛᏛᎮᏢᏗ ᎨᎶ, ᎢᏳᏍᏗ ᏚᎾᎳᏏᏛ, ᏂᏧᎾᏛᏁᎸᏍᏔᏅ, ᏚᎾᏓᏟᏌᎲ ᎢᏳᏛᏁᎵᏓᏍᏗᎢ, ᎠᏂᎳᏍᏓᏢ ᎤᏅᏛ ᎠᎴ ᏄᏍᏛ ᏂᎦᎵᏍᏗᏍᎬ ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ.

ᎾᎿᏃ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᏧᎾᏓᏛᎪᏙᏗ, Kimble ᎬᏂᎨᏒ ᏄᏩᏁᎸ ᎯᎠ ᏗᎬᏩᏓᏘᏅᏍᏗ ᎨᏒ ᎾᎿ ᎠᏓᎪᎾᏗᏍᎬ ᎤᏬᏂᏒ ᏣᎳᎩ ᏄᏓᏅᎯᏒ ᎤᏬᏂᏒ, ᎤᏓᏅᏛᏃ ᏍᎦᏚᎩ ᏚᏙᏢᏒ ᎢᎬᏩᏛᏗ ᎧᏃᎮᏍᎬ ᎠᎴ ᎤᏃᎮᎸ ᏚᏃᎯᏎᎸ ᎠᏂᏴᏫ ᎢᎬᏗ ᎠᏁᎸᏗ ᎪᏢᏗ ᏎᎷ ᎤᏙᎭᏄᎳᏅ ᎬᏗ ᎠᎴ ᎤᏬᏢᏅᎢ.

Kimble ᏙᏛᎩᏏ ᏦᎢ ᏯᎦᏴᎵ ᏧᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ᎠᎴ ᏛᏂᎩᏌ ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏓ ᏙᏓᏳᎸᏫᏍᏓᏁᎵ ᎠᎴ ᎠᏥᏅᏌ ᎤᏃᎮᏗ ᎠᏰᎵ ᏚᏙᏢᏒ ᎠᎾᏓᏅᏖᎵᏙᎯ, ᏂᏧᎵᏍᏔᏅᏍᏔᏅ, ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎠᎴ ᎢᏳᎾᏛᏁᎵᏓᏍᏗ ᎠᏂᏣᎳᎩ ᎠᏂᏴᏫ, ᏂᏓᏳᏓᎴᏅ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᏗᎾᏓᏛᎪᏗᏍᎩ.

Jamie Dry, ᏔᎵᏍᎪ ᏌᏊ ᎢᏳᏕᏘᏴᏓ, ᎾᎿ ᎧᎶᏇᏗ ᎡᎯ ᎠᎦᏑᏰᏒ ᎢᎬᏱ ᎦᏙᎩ ᎠᎴ ᏔᎵ ᏯᎦᏴᎵ ᏙᏛᎩᏏ ᏧᏕᎶᏆᏍᏙᏗ. ᎤᎧᏲᏓ ᏧᎦᏴᎵᎨ Johnny ᎠᎴ Flora Dry. ᎯᎢᏃ ᏧᏕᏘᏴᏌᏓ ᏓᏍᏆᏗᎠ ᎾᎿ NSU ᏓᏕᎶᏆᏍᎬ ᎠᎴ ᏓᎦᏁᏏᏒ ᏓᏍᏆᏛ ᎾᎿ ᎠᎹᏰᎵ ᎠᏂᏴᏫᏯ ᏗᎦᏎᏍᏙᏗ. ᏚᎳᏏᏛᏃ “ᏧᏂᎳᏕᏗ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎢᏧᎳ ᏂᎦᏛᏁᎸᏍᏔᏅ ᎠᎴ ᏭᏩᎪᏛ ᏗᏕᎶᏆᏍᏗ.”

“ᎤᎵᏍᎬᏗ ᎾᏍᎩᎾ ᎡᎯᏯ ᎠᎹᏱᎵ ᎡᎯ ᏃᏊ ᎠᎴᏂᏍᎦ ᎢᏧᎳ ᏧᎦᏙᎯᎲᏍᏗ ᎾᎿ ᎠᏴᏫᏯ ᎠᎴ ᏄᏍᏛ ᏃᏊ ᏧᏕᎶᏆᏍᏗᎢ,” ᎠᏗᏍᎬ ᎤᎧᏲᏓ. “ ᎾᏍᎩ ᏂᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬ ᎡᎵᏊ ᎬᏩᏂᎩᏍᏗ ᎡᎶᎯ ᎠᎴ ᎣᏍᏓ ᎢᎬᏩᏛᏗ ᎢᏧᎳ ᎠᎴ ᎠᎪᎵᏍᏙᏗ Ꮟ ᎤᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᎢ.”

Candice Byrd, ᏔᎵᏍᎪ ᏔᎵ ᎢᏳᏕᏘᏴᏓ, ᏔᎳᏏ ᎡᎭ ᎾᏍᎩ ᏔᎵᏁ ᎦᏙᎩ ᏄᎵᏍᏔᏅ ᎠᎴ ᏙᏛᎩᏏ ᏌᏊ ᏯᎦᏴᎵ ᏧᏕᎶᏆᏍᏙᏗ. ᏧᎦᏴᎵᎨ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ Joe Byrd ᎠᎴ Suzanne Moore. ᎾᏝᎬᏊ ᏚᏍᏆᏛ ᏓᏕᎶᏆᏍᎬ ᎾᎿ Oral Roberts University ᎾᎿ ᏔᎳᏏ ᏓᏕᎶᏆᏍᏗᏍᎬ ᎤᏁᏒ ᎯᎠ Drama Television ᎠᎴ Film. ᏚᎳᏏᏔᏅᏃ ᎾᎿ ᎠᏓᎪᎾᏗᏍᎬ ᏄᏍᏛ ᎢᎩᎲ ᎢᎦᏛᏁᎵᏓᏍᏗ.”

“ᎯᎢᎾ ᎠᏆᏑᏰᏒ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎾᏝᎬ ᎠᏇᏙᎸ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎤᎬᏩᏟ ᏓᏂᏬᏂᏍᎬ ᎠᎴ ᎠᏆᏕᎶᎰᏒ ᏄᎵᏍᎨᏗᏴ ᎢᎦᎵᏏᏅᏙᏗ ᎢᎩᎲ ᎢᎦᏛᏁᎵᏓᏍᏗ…… ᏙᎯᏳ ᎠᎩᎪᎲ ᎠᏯ ᎨᏒ. ᎠᏆᏓᏅᏖᎸ ᎾᎿ ᎠᎩᏬᏂᏍᏗ ᎠᏚᏓᎸᏗᏍᎬ ᎾᎿ ᏗᏆᎳᏏᏙᏗ,” ᎤᏛᏅ.

ᎢᏳᏍᏗ ᏄᏛᏁᎸ ᎾᎿ ᏧᎦᏬᏂᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᏣᎳᎩ ᏗᎧᏃᎩᏍᏗ ᏛᏃᎩᏒᎢ.
Kimble ᎾᏍᎩ ᎢᎬᏱ ᎤᏬᏂᎯᏍᏗ ᏂᏓᎦᎵᏍᏔᏂ ᎾᎿ ᏣᎳᎩ ᎠᏔ ᎢᎬᏩᎵᏍᏔᏅᎢ ᎾᎿ ᎤᎵᏍᎬᏓ ᏓᏂᏬᏂᏍᎬ ᎤᏪᏘ ᏧᎾᏓᏱᎵᏓᏍᏗ ᎢᎬᏯᏗᏜ ᏚᎵᏍᏗ ᏦᎢᏁ ᎾᎿ ᎯᎦᏍᎪ ᏐᏁᎵᏁ ᎠᏂᏣᎳᎩ ᎤᎾᏕᏘᏱᏍᎬᎢ.

News

BY STAFF REPORTS
01/15/2021 01:53 PM
FLAGSTAFF, Ariz. (AP) — The U.S. Supreme Court will hear a c...

BY ASSOCIATED PRESS
01/15/2021 01:50 PM
OKLAHOMA CITY (AP) — The number of people infected and ...

BY ASSOCIATED PRESS
01/15/2021 01:48 PM
OKLAHOMA CITY (AP) — An Oklahoma judge has extended a temporary restraining order all...

BY STAFF REPORTS
01/15/2021 05:07 PM
OKLAHOMA CITY – The Oklahoma State Department of Health’s data on its website showed...

BY D. SEAN ROWLEY
Senior Reporter
01/15/2021 01:37 PM
Rex Earl Starr is confirmed ...

BY WHITNEY BRYEN
Oklahoma Watch
01/15/2021 10:39 AM
The veteran centers has h...