Tribe’s concurrent enrollment eligibility expanded

BY TESINA JACKSON
Former Reporter
02/14/2013 08:50 AM
TAHLEQUAH, Okla. – High school juniors and home-schooled students who are Cherokee Nation citizens and live within the tribe’s 14-county jurisdiction – as well as contiguous counties in Oklahoma, Arkansas, Missouri and Kansas – are now eligible for tribal concurrent enrollment scholarships.

Concurrent enrollment is where a high school or home-schooled student is concurrently enrolled in an accredited public or private institution of higher learning.

Previously the scholarships were offered only to eligible high school seniors. However, at its Feb. 11 meeting, the Tribal Council unanimously amended the Concurrent Enrollment Scholarship Act of 2011 to allow more students to apply for the scholarships.

According to the act, eligible students will receive funding from the CN to supplement the tuition that Oklahoma State Regents for Higher Education ordinarily pays for high school senior tuition. Students will receive funding for tuition fees and other costs so that concurrent enrollment costs will be minimal for both high school or home-schooled juniors and seniors.

“This is an act that’s going to pay for juniors that are concurrently enrolled,” said Tribal Councilor David Walkingstick. “Right now the higher regents don’t pay for juniors tuition, but this amendment will pay for the tuition of juniors.”

Walkingstick, the sponsor of the 2011 act, also sponsored the amendment after hearing of the need for it from Tribal Councilor Jodie Fishinghawk.

“Councilwoman Fishinghawk is the one who brought this to my attention,” he said. “There were some juniors in Adair County, I had some as well in Muskogee County, that were needing this assistance.”

As director of Indian Education for Muskogee Public Schools he said he sees “struggling Native American students” trying to break family trends to get college educations.

“I see too many Cherokee college freshmen and sophomores drop out because they don’t think college is for them,” Walkingstick said. “When that happens, we lose out on our investment to help them. This gets our students in the door earlier, gets them comfortable with college and able to finish high school and most of their freshman year of college at the same time. All of these things give our students a better chance of graduating.”

According to the tribe’s website, the CN has paid about $85,000 this school year in concurrent enrollment scholarships to help 214 CN students earn up to six college credits per semester.

The act states that an eligible student attending a public high school must submit a verification letter from the school counselor showing concurrent enrollment eligibility. If the student is home schooled, the student must submit verification showing eligibility from the individual providing the home schooling.

When applying, students must also submit a current college class schedule and cost verification.

Eligible students can receive a scholarship of $250 for three credit hours and $500 for six credit hours each semester. Students can also receive a tuition waiver equivalent to the amount of resident tuition for a maximum of six credit hours per semester at a college or university in the Oklahoma State System of Higher Education as a special student.

Applications for the fall 2013 semester are now available. For more information, call the CRC at 918-453-5465 or toll free at 1-800-256-0761.

tesina-jackson@cherokee.org


918-453-5000, ext. 6139

ᏣᎳᎩ

ᏓᎵᏆ, ᎣᎦᎵᎰᎹ– ᎦᎸᎳᏗ ᏗᏂᏂᏙ ᏌᏚᏏᏁ ᎠᎴ ᏚᏁᏅᏒ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎾᏍᎩ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎠᏁᎳ ᎠᎴ ᏱᏓᏂᏁᎳ ᏂᎦᏚ ᎢᏗᏍᎦᏚᎩ ᎭᏫᎾᏗᏢ ᏓᏍᏗᏅᏅᎢ-- ᎾᎴᏱᎩ ᎨᎦᎵᏍᎦᏍᏙᏗᏍᎩ ᎾᎥ ᏗᏍᎦᏚᎩ ᎾᎿ ᎣᎦᎵᎰᎹ, ᏙᏧᏯᏓᏛ, ᏛᎫᎵ, ᎠᎴ ᎨᏂᏌᏏ -- ᏃᏊ ᎡᎵᏊ ᎤᏁᎳᏗᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᎳᏍᏓᏢ ᎢᏧᎳᎭ ᏓᎢᏒ ᏧᏃᏪᎶᏗ ᎾᏍᎩ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ᎤᎾᎵᏍᏕᎸᏙᏗ.

ᎯᎢᎾ ᏓᎢᏒ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᎬᏩᏂᏴᏍᏙᏗ ᎾᏍᎩ ᎦᎸᎳᏗ ᏧᎾᏕᎶᎪᏍᏗ ᎠᎴ ᏚᏁᏅᏒ ᏧᎾᏕᎶᏆᎥ ᎣᏏ ᎠᏱᎸᏅ ᏧᏃᏪᎶᏗ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᏗᏂᏅᏍᎦ ᏂᎦᏓ ᎠᎴ ᎤᏅᏌ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗᎢ.

ᏧᏩᎪᏔᏅᏍᏗ ᎯᎠ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ᎤᎾᎵᏍᎪᎸᏛ ᎤᏩᏒᎯ ᏔᎳᏚᏏᏁ ᏗᏂᏍᏆᏗᏍᎩ. ᏃᏊᏍᎩᏂ, ᎧᎦᎵ ᏌᏚᏏᏁ ᏥᏚᎾᏠᏒ, ᎾᏍᎩ ᏗᏂᎳᏫᎦ ᏂᎦᏓ ᎣᏍᏓ ᎤᏂᏰᎸᏅ ᎤᏃᏢᎯᏐᏗ ᎾᎿ ᎠᎢᏒ ᏧᏃᏪᎶᏙᏗ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏙᏗ Act ᎾᎿ ᏔᎵᏍᎪ ᏯᎦᏴᎵ ᏌᏚ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ ᎪᏢᏅᎢ ᎠᎵᏍᎪᎸᏗ ᎤᏂᎪᏛ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᏧᏃᏪᎶᏗ ᎾᏍᎩ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏙᏗ.

ᏓᏙᎵᎬ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎪᏪᎳᏅᎢ, ᎡᎵᏊ ᎤᎾᏠᏯᏍᏗᏍᎩ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᏂᎦ ᏂᏓᏳᏓᎴᏅ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎤᏂᏍᏕᎵᏍᎩ ᎾᎿ ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎬ ᎤᎾᏈᏴᏔᏂᏓᏍᏗ ᎾᎿ ᎣᎦᎵᎰᎹ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᏂᎾ ᎠᎾᏓᏅᏖᎵᏙ ᎾᎿ ᎦᎸᎳᏗ ᏗᏕᎶᏆᏍᏗ ᎤᎾᏈᏴᏔᏂᏓᏍᏗ ᎾᎿ ᎦᎸᎳᏗ ᏗᏂᏂᏙ ᏔᎳᏚᏏᏁ ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎬ ᎤᎾᏈᏴᏔᏂᏓᏍᏗ. ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᏱᏕᎨᏥᎥᏏ ᎤᏅᏙᏗ ᎾᎿ ᏚᏂᎬᏩᎶᏛ ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎠᎴ ᏐᎢ ᏓᎵᎬᏩᏢᏂᏙᎲᎢ ᎾᏍᎩᎾ ᎤᏂᎶᎯᏍᏔᏅ ᎤᏂᏴᏍᏙᏗ ᏓᎵᎬᏩᏢᏍᎬ ᎠᎯᏗᎬ ᎢᏧᎳ ᎦᎸᎳᏗ ᏗᏂᏂᏙᎯ ᎠᎴ ᎤᏁᏅᏒ ᏧᎾᏕᎶᏆᎥ ᏌᏚᏏᏁ ᎠᎴ ᏔᎳᏚᏏᏁ ᏗᏂᏂᏙᎯ.

“ᎯᎢᏃ Act ᎾᏍᎩ ᏛᏈᏴᎯ ᎾᎿ ᏌᏚᏏᏁ ᏗᏂᏂᏙᎯ ᎾᏍᎩ ᏧᏃᏪᎳᏅ ᎯᎠ ᎤᏂᎩᏏᏗᏒᎢ,” ᎠᏗᏍᎬ ᎠᏂᎳᏍᏓᏢ ᏗᎦᎳᏫᎦ David Walkingstick. “ᏃᏊ ᏥᎩ ᎾᎿ ᎦᎸᎳᏗᏟ ᎠᎾᏓᏅᏖᎵᏙ Ꮭ ᏯᎾᏈᏱ ᎾᎿ ᏌᏚᏏᏁ ᏗᏂᏂᏙ ᏓᎵᎬᏩᏢᏍᎬ, ᎠᏎᏃ ᎯᎠ ᎤᏃᏢᎯᏌᏅ ᎤᎾᏈᏯ ᎾᎿ ᏌᏚᏏᏁ ᏗᏂᏂᏙ ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎬᎢ.”

Walkingstick, ᎾᏍᎩᏁ ᎤᏚᏓᎸᎾ ᎾᏍᎩᎾ ᏔᎵ ᏯᎦᏴᎵ ᏌᏚ act, ᎾᏍᏊ ᎤᏚᏓᎸᎾ ᎤᏂᏁᏟᏴᏒ ᏚᎾᏓᏁᏤᎸ ᏃᏊ ᎠᏅᏗᏍᎬ ᏳᏛᎦᎾ ᎧᏂᎬᎬ ᏂᏓᏳᏓᎴᏅ ᎠᏂᎳᏍᏓᏢ ᏗᎦᎳᏫᎦ Jodie Fishinghawk.

“ᏗᎦᎳᏫᎦᎠᎨᏯ Fishinghawk ᎾᏍᎩ ᎬᏂᎨᏒ ᏄᏩᏁᎸ ᎠᏆᎦᏎᏍᏔᏅ,” ᎠᏗᏍᎬ. “ᎢᎦᏓᏃ ᏌᏚᏏᏁ ᏗᏂᏂᏙ ᎾᎿ Adair ᏍᎦᏚᎩ, ᎢᎦᏓᏃ ᎾᏍᎩ ᎫᏐ ᏍᎦᏚᎩ, ᎾᏍᎩ ᎤᏂᎬᎬ ᎯᎠ ᏗᏍᏕᎸᏙᏗ.”
ᎾᏍᎩ ᏗᏎᎮᎵᏙ ᎾᎿ ᎠᏂᏴᏫᏯ ᎤᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎾᎿ ᎫᏐ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎠᏗᏍᎬ ᎠᎪᏩᏘᏍᎪ “ᏍᏓᏯ ᏄᎾᎵᏍᏓᏁᎰ ᎠᏁᎯᏯ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ” ᎠᎾᏁᎶᏗᏍᎪ ᎤᏂᏲᏍᏙᏗ ᎠᏂᏏᏓᏁᎸ ᎾᎿ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗᎢ.

“ᎤᎾᏣᏍᏈᏯ ᎠᏂᏣᎳᎩ ᎦᎸᎳᏗ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎢᎬᏱ ᏩᎾᎴᏂᏍᎩ ᎠᎴ ᏔᎵᏁ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎠᏂᏑᎵᎪᎪ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎾᏁᎵᏍᎪ Ꮭ ᎡᎵ ᏱᎩ,” ᎠᏗᏍᎬ Walkingstick. “ ᎾᏍᎩᏃ ᏱᏄᎵᏍᏔᏂ, ᎣᎩᏲᏎᎰ ᎬᏩᏁᏉᎢᏍᏗ ᎢᎬᏩᎵᏍᏙᏗ ᎨᏒ ᏗᏍᏕᎸᏙᏗ. ᎯᎠ ᏓᏴᏗᏍᎪ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎦᎶᎯᏍᏗ ᎢᎬᏱᎢ, ᏗᏴᏙᏗ ᎦᎸᎳᏗ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎠᎴ ᏂᎦᏓᏊ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᎬᏱ ᏳᏭᎾᎴᏅᎭ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎢᏧᎳᎭᎢ. ᏂᎦᏓ ᎯᎠ ᏄᏍᏛ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎪᏛ ᎣᏍᏓ ᎢᎬᏩᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᎠᎴ ᏧᏂᏍᏆᏗᏍᏗᎢ.”

ᎠᎦᏎᏍᏙᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᎳᏍᏓᏢ ᎤᏂᎳᏛ, ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎤᏈᏴᎲ 85,000 ᎯᎠ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ ᎤᏂᏁᏨ ᏧᏃᏪᎶᏗ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ᎤᏂᏍᏕᎸᏗ ᏔᎵᏧᏈ ᏂᎦᏚ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᏂᎩᏍᏗ ᏑᏓᎵ ᎦᎸᎳᏗ ᏑᏓᎵ ᎦᎸᎳᏗ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᏧᎾᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᏌᏊ ᎢᏗᏕᎶᏆᏍᏗ ᎨᏒᎢ.

ᎯᎠ ᎦᎶᎯᏍᏔᏅ ᎪᏪᎳ ᎾᎿ ᎤᏂᎷᏤ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᏓᏕᎶᏆᏍᎬ ᎦᎸᎳᏗ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎠᏎ ᎤᎾᏓᏅᏁᏗ ᎪᏪᎳᏅ ᏂᏓᏳᏂᏅᏅ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᏗᎾᏟᏃᎮᏗᏍᎩ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏁ ᎠᎢᏒ ᎤᏃᏪᎶᏗ ᎤᏂᏴᏗᏍᎩ. ᎢᏳᏃ ᏗᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᏪᏅᏒ ᏧᏕᎶᏆᎥ ᏱᎩ, ᏗᏕᎶᏆᏍᎩ ᎠᏎ ᎤᏅᏓ ᎬᏂᎨᏒ ᎤᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎲ ᎾᏍᎩ ᏧᏪᏲᏅ ᎨᏒ ᎤᏬᏪᎳᏅᎢ.

ᎾᎿ ᏴᏢᏍᎦ, ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎠᏎ ᎾᏍᏊ ᎤᏓᏅᏁᏗ ᎾᏞᎬ ᎤᏃᏪᎳᏅ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎢᏳᏍᏗ ᏧᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ᎠᎴ ᏧᎵᎬᏩᎶᏗᎢ.

ᏧᏂᏅᏁᎸ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎡᎵᏊ ᎬᏩᏁᏍᏗ ᎾᎿ ᏧᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ᎾᎿ ᏔᎵᏧᏈ ᎯᎦᏍᎪᎯ ᎠᏕᎸ ᎾᏍᎩ ᏦᎢ ᏗᎦᏎᏍᏔᏅ ᎠᏎᎸᎢ ᎠᎴ ᎯᏍᎩᏧᏈ ᎾᎿ ᏑᏓᎵ ᏧᎾᎦᏎᏍᏔᏅ ᎠᏎᎸᎢ ᏁᎳᏚ ᎢᏳᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᏚᎾᏕᎶᏆᎥᎢ. ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎡᎵᏊ ᎬᏩᏂᎩᏍᏗ ᏓᎵᎬᏩᏢᏍᎬ ᎬᏩᏂᎩᏍᏙᏗ ᎤᏠᏯ ᎢᎦ ᎾᏍᎩ ᏫᎦᏁᎳ ᏚᏂᎬᏩᎳᏁᎲ ᎾᎿ ᏑᏓᎵ ᎤᎾᎦᏎᏍᏔᏅ ᎠᏎᎸᎢ ᏁᎳᏚ ᎢᏳᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎬ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎾᎿ ᎣᎦᎵᎰᎹ ᏍᎦᏚᎩ ᎤᏃᏢᏒ ᎦᎸᎳᏗᏢ ᏓᎾᏕᎶᏆᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎤᏤᏟᏓ ᏗᏕᎶᏆᏍᎩ.

ᎠᎧᎵᏏᏐᏗ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎤᎵᎪᎲᏍᏗ ᏁᎳᏚ ᎢᏳᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ᏃᏊ ᎠᏛᏅᎢᏍᏓ. ᎤᎪᏛ ᎠᏕᎶᎰᎯᏍᏗ ᏲᏚᎢ, ᏫᏑᎵᏃᎮᏓ Ꮎ CRC at 918-453-5465 or toll free at 1-800-256-0761.

Education

BY STAFF REPORTS
01/15/2021 01:51 PM
The fellowship provides an opportunity for students to deepen...

BY STAFF REPORTS
01/13/2021 04:50 PM
The summer fellowship program gives students real world ...

BY LINDSEY BARK
Reporter
01/13/2021 04:47 PM
Stacy Leeds joins the largest team of Nat...

BY ANDREA EGER
Tulsa World
01/13/2021 01:34 PM
Oklahoma’s public school enrollment has seen its first d...

BY STATEPOINT MEDIA
01/08/2021 04:31 PM
For better overall health and wel...

BY STATEPOINT MEDIA
01/08/2021 04:29 PM
College entrance exams ...