CCO brings Cultural Enlightenment Series to local community

BY STACIE BOSTON
Multimedia Reporter
07/30/2015 08:00 AM
Video with default Cherokee Phoenix Frame
Main Cherokee Phoenix
Principal Chief Bill John Baker, right, plays a game of Cherokee marbles at the TRI Community Association W.E.B. Building in Briggs, Oklahoma. The Cherokee Nation’s Community and Cultural Outreach hosted its Cultural Enlightenment Series at the community that included marbles and basket weaving. STACIE GUTHRIE/CHEROKEE PHOENIX
Main Cherokee Phoenix
Cherokee Nation citizens Stacy Holcomb and her son, Preston, weave baskets during the Cherokee Nation Community and Cultural Outreach’s Cultural Enlightenment Series at the TRI Community Association W.E.B. Building in Briggs, Oklahoma. STACIE GUTHRIE/CHEROKEE PHOENIX
BRIGGS, Okla. – The Cherokee Nation’s Community and Cultural Outreach has found a way to help CN citizens and local community members learn more about the Cherokee culture with its Cultural Enlightenment Series.

The series is held the second Tuesday of each month, and in July it took place at the TRI Community Association W.E.B. Building (Welling, Eldon and Briggs) in Briggs. Those attending watched participants play Cherokee marbles, weave baskets and perform other family and culture-friendly activities.

CCO Director Rob Daugherty said this is just one of the many communities his department reaches out to within the tribe’s 14-county jurisdiction.

“This is one of the buildings that we helped start fund along with other departments of the Cherokee Nation,” he said. “In our jurisdiction area we have several of these building and we work with approximately 38 community buildings that we have. We work with way more communities than that, but this is one of them.”

Daugherty, who watched the marble games, said he’s glad the community has taken up the sport.

“We’re real proud of this organization here in that they started doing this marbles. (They) picked up one of the old games, and now Cherokee Nation’s coming out here and hosting tournaments,” he said. “The good thing about this game is it doesn’t matter how old you are. It doesn’t matte what size you are. It doesn’t matter what level of skill. This is a game that you’re pretty well even starting out. It looks like it’s a games of just haphazardly movements, but there’s a strategy to this game. They’re playing teams, and you can tell among themselves they’re talking where to move, who to hit, where to sit and so forth.”

Daugherty said it is also important to use the Cherokee language in the Cultural Enlightenment Series.

“Language is really big in my department, so one of the things that I have suggested is no matter what you do incorporate Cherokee language in there,” he said.

John Sellers, TRI Community W.E.B. Association president, said he was glad to have the CN come to the building to show community members Cherokee culture.

“We attend classes about once a month at the (Cherokee) Nation’s complex and they saw our facilities and they were talking about the old traditional marble games, and we’ve been asking questions about the rules, how you do it. So they come out here to show us and they said, ‘hey, we’ll just have our regular monthly meeting out here and do that,’” he said. “Then, at the same time we got a call and said they had a lady that wanted to do the basket weaving and I said, ‘bring her on.’”

Sellers said he is thankful to the CN for all it has done for the community.

“I can’t say enough for Cherokee Nation,” he said. “I mean we couldn’t do what we’re doing if it wasn’t for them.”

For more information about the Cultural Enlightenment Series, visit www.facebook.com/CNCCO.
ᏣᎳᎩ

Briggs ᎣᎦᎵᎰᎹ. – ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᎴ ᏄᏍᏛ ᎤᎾᏕᏅ ᎤᎾᏙᏯᏅᎯᏛ ᎤᏂᏩᏛᎲ ᎢᏳᎾᏛᏗ ᏧᏂᏍᏕᎸᏗ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎠᏁᎳ ᎠᎴ ᎾᎥ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᏁᎳ ᎤᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎤᎪᏛ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏣᎳᎩ ᏄᏍᏛ ᎤᎾᏕᏅ ᎾᎿ ᏄᎾᏛᏁᎵᏙᎸ ᏓᏁᏲᎲᏍᎬ ᏄᎵᏍᏔᏅᏒᎢ.

ᎾᎿ ᏄᎵᏍᏔᏅᏒᎢ ᎤᏂᏍᏆᎸᎡᎰ ᏔᎵᏁᎢᎦ ᏔᎵᏁᎢᎦ ᎾᎿ ᏏᏅᏓ ᏂᏕᎵᏍᏔᏂᏒ, ᎠᎴ ᎫᏰᏉᏂ ᎠᎴ ᎾᎿ ᏒᎵᏍᏔᏅ ᎾᏍᎩ TRI ᏍᎦᏚᎩ ᏧᎾᎵᎪᎯ W.E.B. ᎠᏓᏁᎸ (Welling, Eldon and Briggs) ᎾᎿ Briggs. ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎬ ᏗᎦᏓᏲᏍᏗ, ᏔᎷᏣ ᏓᏅᏍᎬᎢ ᎠᎴ ᎾᎾᏛᏁᎲ ᎠᏂᏐᎢ ᏏᏓᏁᎸ ᎠᎴ ᏳᎾᏛᏗ-ᎤᏓᏅᏘ ᎠᎾᏛᏁᎲᎢ.

CCO ᏧᏓᏘᎾᎢ Rob Daugherty ᎤᏛᏅ ᎾᏍᎩ ᏌᏊ ᎢᏳᏓᎴ ᎾᎿ ᎤᎪᏓ ᎨᏒ ᏗᏍᎦᏚᎩ ᏓᏁᏙᎲ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎾᎿ ᏓᏘᏂᏙᎰᎢ ᎾᎿ ᏂᎦᏚ ᏗᏍᎦᏚᎩ ᏚᏙᏢᏒᎢ.

“ᎯᎠ ᎾᎿ ᏌᏊ ᎠᏓᏁᎸ ᎾᏍᎩ ᎣᏥᏍᏕᎸᎲ ᎣᎦᎴᏅᎲ ᎣᏥᏟᏏᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᏗᏐᎢ ᏚᏙᏢᏒ ᎾᎿ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ,” ᎠᏗᏍᎬ. “ᎾᏍᎩ ᏓᏟᎶᎥ ᎢᎬᎾᏕᎾ ᎢᎸᏍᎩ ᏓᏓᏁᎸ ᎾᎿ ᎣᏤᏙᎰ ᏙᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎰ ᎾᏍᎩ ᏦᏍᎪ ᏧᏁᎳ ᏗᏍᎦᏚᎩ ᏓᏓᏁᎸ ᎾᏍᎩ ᏙᎩᎲᎢ. ᎤᎪᏓ ᏗᏍᎦᏚᎩ ᏙᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎰ, ᎠᏎᏃ ᎯᎠ ᏌᏊᎢ.”

Daugherty, ᏚᎦᏙᏍᏛ ᏓᏂᏓᏲᎯᎲ, ᎠᏗᏍᎬ ᎠᎵᎮᎵᎪ ᏍᎦᏚᎩ ᏚᏙᏢᏒ ᎾᏍᎩ ᎾᎾᏛᏁᎰ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎪ.

“ᎢᎦ ᎣᏣᎵᎮᎵᎪ ᎯᎠ ᎣᎦᏓᏡ Ꭼ ᎠᎭᏂ ᎤᎾᎴᏅᎲᎢ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎬ ᏗᎦᏓᏲᏍᏗ. ᎤᏂᎩᏒ ᎾᏍᎩ ᏌᏊ ᎪᎯᎦ ᏧᎾᏁᎶᏅ, ᎠᎴ ᏃᏊ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎪᎯ ᏥᎩ ᎠᎴ ᎾᏍᎩᏃ ᎤᏂᏍᏆᎸᎡᎰᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ.

“ᏃᏌᏂᏱ ᎯᎠ ᏗᎾᏁᎶᎲᏍᎩ Ꮭ ᎪᎱᏍᏗ ᏱᎩ ᎯᎳ ᎢᏣᏕᏘᏴᏓ ᎨᏒᎢ. Ꮭ ᎪᎱᏍᏗ ᏱᎩ ᎯᎳ ᎯᎭᏔ ᏱᎩ. Ꮭ ᎠᎱᏍᏗ ᏱᎩ ᎯᏌᏑᏓ ᏱᎩ. ᎯᎠ ᏗᏁᎶᏗ ᏂᎦᎵᏍᏗᏊ ᎢᏴ ᏗᏣᏁᎶᏗ. ᎯᎠ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎬ ᎤᏬᎸᏗ ᏗᏁᎶᏗ, ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᏗᎧᎾᏩᏛᏍᏗ ᏗᏍᏓᏩᏛᏍᏙᏗ ᎯᎠ ᏗᏁᎶᏗᎢ. ᏧᎾᎵᎪᎯ ᎨᏐ, ᎠᎴ ᏧᎾᎵᎪᎯ ᏓᎾᏟᏃᎮᏍᎪ ᎾᎿ ᎤᏂᎲᏍᏗᎢ, ᎤᏩᏅᏍᏗ, ᎤᎵᏍᏛᎷᏗ ᎠᎴ ᎤᏂᎩᏍᏗᎢ.”

Daugherty ᎠᏗᏍᎬ ᎤᎵᏍᎨᏓ ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎠᏅᏗᏍᎪ ᎾᎿ ᏄᎾᏛᏁᎸᏍᏔᏅ ᏧᏂᎶᏒ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎠᏅᏗᏍᎪᎢ.

“ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏔᎾ ᎤᎵᏍᎨᏓ ᎤᎾᏙᏢᎯ,ᏌᏊ ᎢᏳᏓᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᎩᏁᏍᏔᏅ ᎢᏳᏍᏗ ᏅᏛᏁᎲ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎢᏛᏗᏍᎨᏍᏗ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ.

John Sellers, TRI ᏍᎦᏚᎩ W.E.B Association ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏗᏍᎬ ᎠᎵᎮᎵᎬ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎠᏂᎷᎬ ᏧᎾᏓᏁᎸ ᏧᏂᎪᏩᏛᏗ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᏁᎳ ᏣᎳᎩ ᏳᎾᏛᏁᎵᏓᏍᏗ.

“ᎣᏤᏙᎰ ᏙᏣᏕᎶᏆᏍᎪ ᏌᏊ ᎢᏳᏩᎪᏗ ᏏᏅᏓ ᎨᏒ ᎾᎿ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎤᎾᏓᏁᎸ ᎠᎴ ᎤᏂᎪᎲ ᎣᏥᏯᎥ ᎠᎴ ᎠᏂᏃᎮᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎤᏪᏔ ᏗᎦᏓᏲᏍᏗ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎬ, ᎠᎴ ᎣᏣᏓᏛᏛᎲᏍᎬ ᏧᏂᏍᏓᏩᏛᏍᏙᏗ ᏚᏂᎲᎢ, ᏄᏍᏛ ᏯᏛᏗᎢ. ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏁᏙᎰ ᎪᎨᏲᎲᏍᎪ ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒ, ᎾᏍᎩ, ᏏᏅᏓ ᎢᏳᏓᎵ ᏗᏠᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᏙᏓᏲᏣᏠᏏ ᎠᎭᏂ ᎠᎴ ᏂᏓᏲᏣᏛᏁᎵ,”’ ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᏃᏊ, ᎾᎯᏳ ᎩᎶ ᏛᎤᎵᏃᎮᏟ ᎠᎴ ᎠᎨᏯ ᎤᏚᎵᏍᎬ ᏔᎷᏣ ᏗᎪᏢᏗ ᏧᏕᏲᏗ, ᏕᎯᏯᏐᏙᏯ ᎠᏆᏛᏅᎢ.”

Sellers ᎠᏗᏍᎬ ᎢᎦ ᎠᎵᎮᎵᎬ ᎾᏍᎩ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᏂᎦᏓ ᎯᎠ ᎾᎾᏛᏁᎲ ᎾᏍᎩ ᏍᎦᏚᎩ ᎤᏙᏢᏒᎢ.

“Ꮭ ᎡᎵ ᎢᎦ ᏱᎦᏥᏃᎮᎵ ᎾᏍᎩ ᎾᏛᏁᎲ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᏝᏃ ᏱᎾᎦᏲᏣᏛᎦ ᎯᎠ ᏥᏃᏣᏛᏁ ᎾᏍᎩ ᏄᏙᏢᏒᎾ ᏱᎩ.”

ᎤᎪᏛ ᎠᏕᎶᎰᎯᏍᏗ ᏲᏚᎵ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᎵᏍᏔᏂᏙᎸ Enlightenment Series, visit www.facebook.com/CNCCO.

About the Author

stacie-boston@cherokee.org • 918-453-5269

News

BY STAFF REPORTS
01/19/2021 05:05 PM
OKLAHOMA CITY – The Oklahoma State Department of Health’s data on its website showed...

BY STAFF REPORTS
01/18/2021 09:54 AM
The cold case office i...

BY ASSOCIATED PRESS
01/18/2021 09:50 AM
It had been considered an endangered species since 1989, and t...

BY ASSOCIATED PRESS
01/15/2021 02:01 PM
OKLAHOMA CITY (AP) — The number of Oklahomans filing to con...

BY ASSOCIATED PRESS
01/15/2021 01:56 PM
WILMINGTON, Del. (AP) — A coronavirus action plan being unveile...

BY ASSOCIATED PRESS
01/15/2021 01:54 PM
OKLAHOMA CITY (AP) — Oklahoma Gov. Kevin Stitt on Tuesday announced a new policy that h...