Sarabia finds success in BMX sport

BY STACIE BOSTON
Multimedia Reporter
11/06/2015 08:30 AM
Main Cherokee Phoenix
Cherokee Nation citizen Payton Sarabia rides her bike with a purple tutu over her riding gear. She has earned the name ‘Payton the Purple Pickle Flying Tutu’ for her look. COURTESY
Main Cherokee Phoenix
Payton Sarabia
BULLHEAD CITY, Ariz. – A young Cherokee Nation citizen is making a name for herself in the BMX world, also known as bicycle motocross. Payton Sarabia, 5, has two big titles under her belt and is just beginning her biking journey.

Payton’s mother, Priscilla, said Payton became interested in BMX after attending one session.

“It was very hard to find a sport that would take kids at that young of an age, and BMX was one of them. We took her one day and she tried (it) and from there she was hooked,” she said. “She started on one of those little bikes that don’t have pedals, it kind of teaches the kid to balance. From there she moved onto pedal bikes, which is what she’s on now and competing on.”

Payton said she likes the sport because she likes making friends and “jumping” her bike.

Priscilla said Payton’s usual class she races with, the 5 and under class, is extremely competitive.

“For 5 years old you would just expect girls going out there and having fun, but they are very, very competitive,” she said. “Something you would expect for boys, but it actually comes out in the girls.”

Priscilla said this year Payton took won the Arizona championship and third place for the DK Bikes Gold Cup Regional Championship, both in the 5 and under girls class.

“This year is the first year we’ve actually competed for state and the gold cup,” she said. “The state races, there were several throughout the state. She participated in, I want to say, six of them. Out of the state races they take the highest four scores and then they compete in the final, and whoever has the most points and the most wins at the end is the one who goes home with the state championship.”

Priscilla said Payton gets to carry the first-place plate on her bike for winning state. She also received a 2015 state championship backpack.

She said Payton competed against girls in the western region of the United States to win the third place title for the DK Bikes Gold Cup.

“That’s just kids her age and her proficiency to what area,” she said. “They kind of race it out to see who goes home with the win.”

Priscilla said she is proud of her daughter and her accomplishments with the sport.

“I was very excited. I was proud. In the end she made part of history,” she said. “It’s very rare to even know somebody who wins one of those because there’s so many kids competing.”

The Tuff Gurlz Trophy Team, an all-girl BMX team, sponsors Payton.

Priscilla said Payton is known for wearing her purple tutu over her racing gear.

“When she first started BMX she couldn’t decide between BMX or dance so that was kind of how she got her name, ‘Payton the Purple Pickle Flying Tutu’ is because she wore a tutu over her riding gear,” she said. “She still holds that name and still wears her purple tutu.”

Payton said she likes wearing her purple tutu because it makes her “fast” so that she can win.

Priscilla said when parents see Payton wear her tutu they try to get their daughters involved with the sport.

“A lot of the races that we go to, some parents have their boys that race and they try to get their daughters into the sport, but you know a girl’s normal reaction is, ‘that’s for boys. No, I don’t want to do that.’ So they always come up to Payton and ask to take a picture of her in a tutu so they can go home and show their daughters that girls do the sport and you can do it,” she said. “She actually motivates quite a bit of people in the sport.”
ᏣᎳᎩ

Bullhead City, Ariz. – ᎠᏓᎨ ᎠᎨᏳᏣ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎨᎳ ᎠᎦᏅᏐ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎨᎳ BMX ᎡᎶᎯ ᎬᎾᏕᎾ, ᎾᏍᎩᏍᏊ ᏔᎵᏗᎦᏆᏘ ᎠᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᏚᎾᏗᏫᏍᏗᎭ. Payton Sarabia, ᎯᏍᎩ ᏳᏕᏘᏴᏓ, ᎦᏳᎳ ᏚᎾᎠ ᏗᎪᏪᎵ ᏄᏛᏁᎸ ᎭᏫᎾᏗᏢ ᎤᏓᏠᎲᎢ ᎠᎴ ᏃᏊ ᎠᎴᏂᎭ ᎾᎿ ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ ᎠᎩᎸᏗᏍᎬᎢ ᎠᏂᎩᏍᎪᎢ.

Payton’s ᎤᏥᎢ, Priscilla, ᎠᏗᏍᎬ Payton ᎤᎴᏅᎲ ᏓᏍᏆ.ᎪᏍᎬ BMX ᎣᏂ ᎾᎿ ᏧᏭᏪᏙᎸ ᏌᏊ ᏓᎾᏠᏍᎬᎢ ᎠᎾᎵᏏᎾᎲᏍᏗᏍᎬᎢ.

“ᏍᏓᏱ ᎨᏒ ᎠᏩᏛᏗ ᏗᎬᏩᎾᏁᎶᏗ ᎬᏩᎾᏕᎳᏗᏍᏗ ᎠᎴ ᏗᎬᏩᏂᏯᏍᏗ ᎨᏒ ᏗᏂᏲᏟᏊ, ᎠᎴ BMX ᎾᏍᎩ ᏓᏂᏯᏂᏍᎬ ᎾᏍᎩᏊ ᎢᏳᎾᏕᏘᏴᏓ. ᏌᏊ ᎢᎦ ᎣᏍᏓᏘᏅᏒ ᎠᎴ ᎤᏁᎶᏔᏅ ᎠᎴ ᎾᎯᏳ ᎤᎴᏅᏓ ᎤᎸᏉᏔᏅ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎤᎴᏅᎲ ᎤᎩᎸᏔᏅ ᎤᏍᏗ ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ Ꮭ ᏗᎳᏍᎬᏍᏗ ᏱᏗᎪᏢᏎ, ᎤᎾᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ᎨᏒ ᎤᎾᎩᎸᏙᏗᎢ. ᎾᎯᏳ ᎤᎴᏅᎲᎢ ᏌᏊ ᎠᎳᏍᎬᏍᏗ ᎪᏢᏒ, ᏅᏍᎩᏃ ᎤᎩᎸᏙ ᎠᎴ ᏓᏙᎩᏯᏍᏗᏍᎪᎢ.”

Payton ᎠᏗᏍᎬ ᎤᎸᏉᏛ ᎾᏍᎩ ᏧᏁᎶᏗ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎤᎸᏉᏙ ᏧᎵ ᏓᏩᏗᏍᎬ ᎠᎴ “ᏓᎵᏔᏗᏅᏗᏍᎬ” ᎾᎿ ᎤᏤᎵ ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ.

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ Payton’s ᎾᏍᎩ ᏓᎩᏍᎬ ᏓᏕᎶᏆᎠᎬ ᎾᎿ ᏓᏙᎩᏯᏍᏗᏍᎬ, ᎾᏍᎩ ᎯᏍᎩ ᎠᎴ ᎭᏫᎾᏗᏝ ᎠᏂᏯᎢ, ᎾᏍᎩ ᎢᎦ ᎤᏂᎸᏉᏓ ᎤᎾᏙᎩᏯᏍᏗ.

“ᎾᏍᎩ ᎯᏍᎩ ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᏱᏃᎵ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎠᏁᎪ ᎾᏍᎩ ᎤᏬᎸᏗ ᎤᏁᏓᏍᏗᎢ, ᎠᏎᏃ ᎢᎦ ᎤᎾᏓᎪᎾᏙᏗ ᎤᏂᎸᎴᏓ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏧᏣ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᎾᎾᏛᏁᎰ, ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎾᏍᎩᏍᏊ ᎤᏠᏯ.”

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ ᎯᎠ ᏧᏕᏘᏴᏌᏓ Payton ᎤᎩᏒ ᎤᏓᏠᏒ ᎾᎿ Arizona ᎢᎬᏱ ᎠᏂᏙᎾ ᎤᎾᏓᏠᏒ ᎠᎴ ᏦᎢᏁ ᎤᎾᏓᏠᏒ ᎾᏍᎩ DK ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ ᏓᎶᏂᎨ ᎠᎫᎩᏍᏓ Regional ᎤᏂᏍᎦᏎᏗ, ᎢᏧᎳ ᎾᎿ ᎯᏍ ᎢᏳᎾᏕᏘᏴᏓ ᎠᎴ ᎭᏫᎾᏗᏢ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎠᏂᏯᎥᎢ.

“ ᎯᎠ ᏧᏕᏘᏴᏌᏗ ᎾᏍᎩ ᎢᎬᏱ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ ᎾᏍᎩ ᏙᎦᏁᎶᏂ ᎤᏔᏂ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎬ ᎾᎿ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᎴ ᎾᎿ ᎠᏕᎳ ᏓᎶᏂᎨ ᎤᎵᏍᏈᏓ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎾᏍᎩ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᎢᎸᏍᎩ ᎨᏒ ᏂᎬᎾᏛ ᏍᎦᏚᎩ. ᎤᏕᎳᏛ ᎾᎿ, ᎠᏆᏚᎵ ᎠᏆᏗ, ᏑᏓᎵ ᏯᏂᎢ. ᎤᏗᏗᏝ ᎾᎿ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᎩᏒ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᎾᎿ ᏅᎩ ᎤᏂᏅᏅ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏍᏆᏛ ᏂᎦᏓ, ᎠᎴ ᏂᎦᎵᏍᏗᏊ ᎩᎶ ᏭᎪᏛ ᎤᏂᎾᎢ ᎠᎴ ᏭᎪᏛ ᎤᎾᏓᏠᏒ ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᎩᏍᎪ ᎤᏓᏠᏒᎢ ᎾᎿ ᏍᎦᏚᎩ ᏩᎦᎸᎳᏗᏴ ᎤᏓᏠᏒᎢ.”

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ Peyton ᏓᏱᎦᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎵ ᎤᎾᏫᏗᎢ ᎢᎬᏱ ᎪᏪᎵ ᏖᎵᏙ ᎤᏫᏗ ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ ᎤᎩᎸᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏓᏠᏒ ᏍᎦᏚᎩ. ᎾᏍᎩᏍᏊ ᏔᎵ ᏯᎦᏴᎵ ᏍᎩᎦᏚ ᏍᎦᏚᎩ ᎢᎬᏱ ᎠᏂᏙᎾᎢ ᎦᎵᏔᏅᏙᏗ ᏕᎦᎶᏗ ᎠᎵᏏᏓᏍᏗ.

ᎠᏗᏍᎬ Peyton ᎤᏍᏆᏛ ᎠᏂᏐᎢ ᏗᎾᏁᎶᎲᏍᎩ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎾᏍᎩ ᎤᏕᎵᎬ ᎠᏁᎯ ᎾᏍᎩ ᎠᎹᏱᏟ ᏗᏍᎦᏚᎩ ᎾᎿ ᎤᎾᏓᏠᏒ ᏦᎢᏁ ᎤᏙᏢᏒ ᎾᎿ DK ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ ᎠᏕᎳ ᏓᎶᏂᎨ ᎤᎵᏍᏈᏓ.

“ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏗᏂᏲᏟ ᎾᏍᎩ ᎤᏠᏯ ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᎦ ᎠᏂᎦᏔᎲᎢ ᎾᎿ ᎨᏒᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎬ ᎤᎾᏕᎶᎰᎯᏍᏗ ᎾᏳ ᏛᎬᏂᎩᏏᏒ ᎤᏓᏠᏒᎢ.”

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ ᎣᏍᏓ ᎤᏱᎸ ᎾᎿ ᎤᏪᎧᎲ ᎠᎨᏳᏣ ᎠᎴ ᎢᎦ ᎤᏓᏠᏒᎢ ᎾᎿ ᏓᏁᎶᎲᏍᎬᎢ.

“ᎠᏯ ᎢᎦ ᎦᎵᎡᎵᎬ. ᏥᏢᏩᏍᎬ ᎠᏇᏥ. ᎠᏍᏆᏗᏍᎬ ᎤᏬᏢᏅ ᎤᏂᏃᎮᏗ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎢᎦᏃ ᎤᏍᏆᏂᎪᏛ ᎾᎿ ᎯᎠ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ ᎤᏓᏠᎯᏍᏗᎢ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎢᏳᎾᏥᏍᏈᏍᏗ ᏗᏂᏲᏟ ᎠᎾᏓᎪᎾᏗᏍᎪᎢ.”

ᎾᏍᎩ Tuff Gurlz Trophy ᎤᎾᏓᏡᎬ, ᏂᎦᏓ ᎠᏂᎨᏳᏣ BMX ᎤᎾᏓᏡᎬ, ᎤᏍᏕᎸᎯᏙ Payton.

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ Payton ᎠᎦᏅᏙ ᎤᎾᏬᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏕᎭᎷᎨ ᏚᏚ ᎦᏚᏗᏝ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎩ ᏧᎾᏄᏬᏍᏗ ᏚᏄᏭᎢ.

“ᎾᏍᎩ ᎢᎬᏱ ᏧᎴᏅᎲ BMX Ꮭ ᏳᏅᏖ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᏑᏰᏍᏗ ᎾᎿ BMX ᎠᎴ ᎤᎵᏍᎩᏍᏗᎢ ᎾᏍᎩᏃ ᏄᎵᏍᏔᏅ ᎤᏓᎴᏅᎭ ᎾᏍᎩᎴ ᎤᎩᏍᏔᏅ ᏚᏙᎥᎢ, ‘Payton ᎾᏍᎩ ᎠᏕᎭᎷᎨ ᎦᎦᎹ ᎦᏃᎯᎴᎦ ᏚᏚ’ ᎾᏍᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎤᏅᏬ ᏚᏚ ᎦᏚᎵᏢ ᎾᏃ ᏗᏐᎢ ᏚᏄᏮᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ᎾᏍᎩᏃ Ꮟ ᎾᏥᏪᏎᎰᎢ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏕᎭᎷᎨ ᏚᏚ ᎤᏄᏬᎢ.”

Payton ᎠᏗᏍᎬ ᎤᎸᏉᏛ ᎤᏄᏬᏍᏗ ᎠᏕᎭᎷᎨ ᏚᏚ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ “ᎤᏟᏍᏗ” ᎨᏐ ᎠᎴ ᎬᏩᏓᏠᎯᏍᏗ.

Priscilla ᎠᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᏧᎦᏴᎵᎨ ᏳᏂᎪᎯ Payton ᎤᏄᏮ ᎤᏤᎵ ᏚᏚ ᎠᎾᏁᎶᏗᏍᎪ ᎤᏁᏥ ᎠᎨᏳᏣ ᎤᏪᎳᏗᏓᏍᏗ ᎾᎿ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎬᎢ.

“ᎤᎪᏓ ᎾᏍᎩ ᏓᎾᏙᎩᏯᏍᏗᎬ ᎣᏤᏙᎲ, ᎢᎦᏓ ᏧᎾᏓᎦᏴᎵᎨ ᎠᏂᏧᏣ ᏚᏂᎧᎲ ᎠᏂᏧᏣ ᎠᎾᏙᎩᏯᏍᎪ ᎠᎾᏁᎶᏗᏍᎪ ᏧᏁᏣ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᏧᎾᏁᎶᏗᎢ, ᎠᏎᏃ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎯᎠ ᎾᏂᏪᏍᎪ, ᎠᏂᏧᏣᏛᎢ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎾᏍᎩ. Ꮭ, ᏯᏆᏚᎵ ᎾᏍᎩ ᏯᏆᏛᏗᎢ.’ ᎾᏍᎩᏃ ᎠᏂᎷᏤᎭ Payton ᎠᎴ ᎠᎾᏛᏛᎲᏍᎪ ᏗᎨᎦᏟᎶᏍᏙᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏅᏮ ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏂᎩᏍᏗ ᎠᎴ ᏧᏎᎮᏗ ᎾᎿ ᏧᏁᏣ ᎠᏂᎨᏳᏣ ᎾᏍᎩ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎠᎴ ᏂᎯ ᎡᎵ ᎢᎨᏣᏛᏗ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ ᏙᎯᏳᏃ ᏓᏂᎦᎵᏍᏓᏗᏍᏗᏍᎪ ᎤᏂᎪᏓ ᎠᏂᏴᏫ ᏓᎾᏁᎶᎲᏍᎪᎢ.

About the Author

stacie-boston@cherokee.org • 918-453-5269

People

BY LINDSEY BARK
Reporter
01/13/2021 01:26 PM
Cherokee Nation citizen and federa...

BY STAFF REPORTS
01/06/2021 11:28 AM
Marsha Lamb began her career w...

BY STAFF REPORTS
01/05/2021 09:03 AM
Cherokee Nation citizen Mason Fine joins the Riders after a stell...

BY CHAD HUNTER
Reporter
12/27/2020 02:06 PM
Dan Brown works for the Ghirardelli Chocolate...

BY STAFF REPORTS
12/26/2020 11:26 AM
Oklahoma State’s Lexy Keys average 10.5 points ...

BY LINDSEY BARK
Reporter
12/21/2020 05:07 PM
Former boxer Cheyenne M...